KAMU HASTANELERİNDE ÇALIŞMAKTA OLAN SAĞLIK PERSONELİNİN EŞ DURUMUNA GÖRE YER DEĞİŞTİRMESİ DURUMUNA YÖNELİK BİLGİLENDİRME

Bilindiği üzere sözleşmeli personel 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinde düzenlenmiş, maddede mali yılla sınırlı olmak üzere ihtiyaç doğrultusunda sözleşmeli personel istihdam edilebileceği ifade edilmiştir.

 

Sözleşmeli sağlık meslek mensuplarının atanma ve yer değiştirmesine ilişkin esaslar ise Sağlık Bakanlığı 4924 Sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde gösterilmiştir. Yönetmeliğe göre sözleşmeli personel boş olan pozisyona atanma talebinde bulunabileceği gibi eş durumu nedeniyle yer değiştirme talebinde de bulunabilecektir.

 

Yönetmelik uyarınca bir sözleşmeli personel pozisyonundan diğer bir sözleşmeli personel pozisyona yer değiştirme veya unvan değişikliği suretiyle atanmak üzere yerleştirmeler yılda bir kez yapılabilir. Bu yer değiştirme işlemi sırasında Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde düzenlenen hizmet puanları esas alınır.

 

Eş durumu nedeniyle yer değiştirmede ise pozisyonunun vizeli olduğu birimde en az bir yıldır çalışıyor olmak koşuluyla, kamu personeli olan eşinin yer değiştirme olanağı bulunmadığını belgelendirmek kaydıyla Bakanlık tarafından ilan edilen boş pozisyonlara eş durumu nedeniyle naklen atanabilecektir.

 

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın ek 3. maddesinde de sözleşmeli personelin kurum içi yer değişikliği talebinin vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olması, geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması ve kamu personeli olan eşin, kurum içi görev yeri değişikliği mümkün olmayan veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması kaydıyla yerine getirilebileceği düzenlenmiştir.

 

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 18.10.2012 tarihinde yayınlanan Sağlık Bakanlığı 4/B Sözleşmeli Personelinin Yeniden Hizmete Alınması ve Kurum İçi Yer Değişikliğine Dair Yönerge’de de anılan şartların sağlanması gerektiği belirtildikten sonra eş durumu nedeniyle yer değişikliği için boş olan pozisyonların Bakanlıkça ocak ve temmuz aylarında ilan edildiği belirtilmiştir.

 

Yönerge’de eşlerden her ikisinin de sözleşmeli personel olması halinde üst durumda olan eşin çalıştığı ile, eşlerden birinin sözleşmeli diğerinin kadrolu personel olması halinde ise sözleşmeli eşin çalıştığı ile; bu durumun gerçekleşmemesi halinde üst hizmet bölgesinde yer alan eşin görev yerinin alt hizmet bölgesinde yer alan eşe bağlı olarak değiştirileceği düzenlenmiştir.

 

Bu kapsamda boş pozisyonlara yapılan yer değiştirme başvurularında hizmet puanları esas alınırken eş durumu nedeniyle yer değiştirmede aynı unvan ve branşta boş pozisyon olması yeterli görüldüğünden aranan diğer şartların da sağlanması halinde eş durumu nedeniyle yer değiştirme talebinin daha avantajlı olacağı kanaatindeyiz.

 

Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla.