8. Uluslararası 19. Ulusal Hemşirelik Kongresi BildiriGönderimi

BİLDİRİ GÖNDERİM

Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Kültür Merkezi, Ankara, Türkiye’de 25-28 Eylül 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan 8. Uluslararası 19. Ulusal Hemşirelik Kongresi’nde sunulmak üzere gönderilecek bildiriler, 29 Mayıs 2024 tarihinden itibaren online olarak kongre web sitesi (https://hemsirelikkongresi2024.org/) bildiri modülü üzerinden kabul edilecektir. Bildiriler Hemşire/Akademisyen ve Öğrenci Hemşire olarak iki ayrı kategoride gönderilecektir. Bildiri gönderimi esnasında bildiri yazım kurallarına uymayan bildiriler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

1. Bildirilerinizi online olarak kongre sitesinin bildiri modülünden gönderebilirsiniz.

2. E-mail, fax ve diğer yollarla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.

3. Bildiri gönderimi tamamlandıktan sonra sistem tarafından bildirinize atanan referans numarasının ve sisteme giriş yaptığınız şifrenizi unutmamanızı rica ederiz.

4. Online sistemden gönderilen bildiriler, işlem tamamlandıktan sonra değiştirilemez.

5. Bildiri özetlerinin son gönderim tarihi 31 Ağustos 2024’dür. Bu tarihten sonra gönderilen bildiri özetleri kabul edilmeyecek ve gönderilen bildiriler geri çekilmeyecektir.

6. Bildiriler sözlü bildiri veya poster bildiri olarak sunulacaktır.

7. Araştırmacı, ilk yazar olarak beyan edildiği fazla 2 bildiri gönderebilir.

8. Gönderilen bildiriler hakemler tarafından değerlendirilecek, değerlendirme sonucunda sözlü ve poster bildiriler belirlenecektir.

9. Bildiri sonuçları, bildirilerin sunulacağı tarihler ve bildiri poster numaraları 21 Eylül 2024 tarihinde kongre web sitesinde ilan edilecektir.

10. Kongre sonunda değerlendirme kurulu tarafından belirlenen ilk 3 sözel ve ilk 3 poster bildiriye ödül verilecektir.

Bildiri gönderim kuralları;

1. Özetler kongre web sitesinde yer alan bildiri sistemi ile toplanacaktır. Bu nedenle font büyüklük ve tipi sistem tarafından ayarlanacaktır.

2. Bildiri metni içinde uluslararası standart kısaltmalar kullanılabilir. Özel bir kısaltma varsa, ilk kullanıldığı yerde parantez açılarak kısaltmanın tam açılımı yazılmalıdır.

3. Bildiriler Türkçe ve İngilizce özet olarak yüklenecektir.

4. Özgün araştırma, sistematik derleme ve derleme sunumlar kabul edilmektedir.

5. Başlık çalışmanın içeriğini açıklar tarzda olmalıdır.

6. Bildiri özeti 300 kelimeyi (başlık adı, yazar adı soyadı, kurum bilgileri ve anahtar kelimeler hariç) geçmemelidir.

7. Bildiri özetleri, Times New Roman yazı tipinde, 1,5 satır aralığında ve 12 punto büyüklüğünde hazırlanmalıdır.

8. Bildiri özet başlığı konu içeriğini yansıtmalı, kısa olmalı ve kısaltma içermemelidir. Başlık her kelimenin ilk harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır. Türkçe başlıklarda “ve” gibi, İngilizce başlıklarda “on, of” gibi edatlar küçük yazılmalıdır. İngilizce başlıklarda Türkçe karakter kullanılmamalıdır.

9. Orijinal araştırma bildiri özetleri; Türkçe özetler için “Giriş ve Amaç, Yöntem, Bulgular, Sonuç”; İngilizce özetler için “Introduction and Aim, Method, Results, Conclusion” bölümlerini içerecek şekilde yapılandırılmalıdır.

10. Olgu sunumu bildiri özetleri; Türkçe özetler için “Giriş ve Amaç, Olgu(lar), Sonuç”; İngilizce özetler için “Introduction and Aim, Case(s), Conclusion” bölümlerini içerecek şekilde yapılandırılmalıdır.

11. Derleme bildiri özetleri; derlemenin amacını içerek şekilde düz metin olarak yapılandırılmalıdır.

12. Anahtar Kelimeler: en az 3, en fazla 5 adet olmalıdır. Özel isimler dışındaki tüm kelimeler küçük harfle yazılmalı ve kelimelerin sonunda noktalama işareti bulunmamalıdır.

13. Yazarların ad ve soyadları çalışmadaki sıralarına göre doldurulup, çalışmayı sunacak kişinin adı ve soyadı altı çizgili olarak belirtilmelidir.

14. Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır. İsimler sadece ilk harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır.

15. Yazarların çalıştıkları kurumların isim ve adresleri (üniversite adı, fakültesi/bölümü, ili ve ülkesi) mutlaka belirtilmelidir.

16. Bildiri özetinde resim, tablo ve kaynaklar yer almamalıdır.

Bildirilerin Sunulması Sözel Bildiri Sunumu

1. Sözel bildiri sunumları Türkçe veya İngilizce olarak sunulabilir. Sözlü bildiri sunum süresi; 6 dakika sunum ve 2 dakika tartışma dâhil toplam 8 dakika olacak şekilde planlanmalıdır.

2. Tüm sunumlar, kongre programında yer alan sıraya göre belirtilen gün, saat ve salonda sunulacaktır. Sözel bildiri sunumunuzun oturumuna ilişkin bilgiler tarafınıza iletilecektir.

3. Sunulmayan bildiriler, bildiri kitabında yayınlanmayacaktır.

4. Kongrede sunum yapacak kişinin mutlaka yazar veya ortak yazar olması gerekmektedir.

5. Sunum dosyalarının oturum başlangıç saatinden önce kontrol edilerek görevli kişiye teslim edilmesi gerekmektedir.

6. Sunumda tüm yazarların isimleri ilk slaytta yer almalıdır. 7. Sözel bildiri sunumunu yapacak kişinin adının altı çizilerek belirtilmelidir.

Poster Sunumu

1. Posterler A0’dan büyük (841mm x 1189mm) veya A2’den küçük (420mm x 594mm) olmamalıdır.

2. Posterlerde Başlık, Yazarlar, Kurumlar, Ana Metin bölümleri yer almalıdır.

3. Orijinal araştırma, Giriş ve Amaç, Yöntem, Bulgular, Tablo(lar), Tartışma, Sonuç, Kaynaklar bölümlerinden oluşmalıdır.

4. Olgu sunumu; Giriş ve Amaç, Olgu(lar), Tartışma, Sonuç, Kaynaklar bölümlerinden oluşmalıdır.

5. Derleme; Giriş ve Amaç, varsa Alt Başlıklar, Sonuç, Kaynaklar bölümlerinden oluşmalıdır.

6. Poster sahipleri, posterlerini, kongre süresince poster alanında basılı olarak sergileyeceklerdir. Poster sahiplerinin posterlerini daha sonra duyurulacak olan tarihte, basılı olarak sergilemek üzere ilgili alana yerleştirmeleri gerekmektedir.

Tam Metin Bildiri Hazırlama Kuralları;

1. Tam metin gönderimi zorunlu değildir. Kongreye özet bildiri ile katılım sağlanabilir.

2. Tam metinler özet bildiri sonuçları açıklandıktan sonra “Online Bildiri Sistemi” ne yüklenebilecektir. Özetleri kabul olmayan katılımcıların, tam metinlerini sistem üzerinden yüklemelerine izin verilmeyecektir. Kabul edilen özet bildirilerinin tam metin olarak basılmasını isteyen yazarlar, tam metinlerini en geç 11 Eylül 2024 tarihine kadar “Online Bildiri Sistemi”ne yüklemelidir. Bu sistemden bağımsız olarak e-mail, faks veya posta yoluyla gönderilen bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.

3. Tam metinler Türkçe (isteğe bağlı İngilizce) olarak en az 1000, en fazla 2500 kelimeden (başlık, yazar bilgileri ve kaynakça hariç) oluşmalıdır.

4. Tam metin, Times New Roman yazı tipinde, 1.5 satır aralığında ve 12 punto büyüklüğünde hazırlanmalıdır.

5. Tam metin başlığı konu içeriğini yansıtmalı, kısa olmalı ve kısaltma içermemelidir. Başlık her kelimenin ilk harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır. Türkçe başlıklarda “ve” gibi, İngilizce başlıklarda “on, of” gibi edatlar küçük yazılmalıdır. İngilizce başlıklarda Türkçe karakter kullanılmamalıdır.

6. Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır. İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde yazılmalıdır.

7. Yazarların çalıştıkları kurumların isim ve adresleri (üniversite adı, fakültesi/bölümü, ili ve ülkesi) mutlaka belirtilmelidir.

8. Orijinal araştırma tam metinleri; Türkçe metin gönderenler için “Özet (Türkçe ve İngilizce), Giriş ve Amaç, Yöntem, Bulgular, varsa Tablo(lar), Tartışma, Sonuç, Kaynaklar”; İngilizce metin gönderenler için ise “Abstract, Introduction and Aim, Method, Results, ifanyTable(s), Discussion, Conclusion, References” bölümlerini içerecek şekilde yapılandırılmalıdır.

9. Olgu sunumu tam metinleri; Türkçe metin gönderenler için “Özet (Türkçe ve İngilizce), Giriş ve Amaç, Olgu(lar), Tartışma, Sonuç, Kaynaklar”; İngilizce metin gönderenler için ise “Abstract, Introduction and Aim, Case(s), Discussion, Conclusion, References” bölümlerini içerecek şekilde yapılandırılmalıdır.

10. Derleme tam metinleri; Türkçe metin gönderenler için “Özet (Türkçe ve İngilizce), Giriş ve Amaç, varsa alt başlık(lar), Sonuç, Kaynaklar”; İngilizce metin gönderenler için ise “Abstract, Introduction and Aim, ifanysubtitle(s), Conclusion, References” bölümlerini içerecek şekilde yapılandırılmalıdır.

11. Anahtar kelimeler en az 3, en fazla 5 kelimeden oluşmalıdır. Kelimeler arasına “;” (noktalı virgül) konulmalı, sadece ilk anahtar kelimenin ilk harfi büyük olmalı ve alfabetik sırayla yazılmalıdır.

12. Bütün tablo ve şekil/grafiklerin başlıklarının yazılması ve metinde kullanılış sırasına göre yerleştirilmesi gerekir. Şekiller dijital formatlı, JPEG kayıtlı ve 300 dpi çözünürlüğünde olmalıdır.

13. Kaynaklar Vancouver stiline uygun yazılmalıdır.

14. Metin içinde kaynaklar, kullanım sırasına göre numaralandırılmalı ve referans listesi bu sıraya göre sunulmalıdır. Kaynak numarası ilgili yere, parantez içinde belirtilmelidir. Birden fazla kaynak kullanıldıysa kaynaklar arasına virgül konulmalıdır.

Bildirilerin Basılması

1. Kongrede sözel bildiri sunumu olarak kabul edilen ve sunulan tüm bildiriler, “8. Uluslararası 19. Ulusal Hemşirelik Kongresi Bildiri Kitabı”nda elektronik olarak yayınlanacaktır. Kongreye gönderilen bildiriler ile ilgili tüm sorumluluk (araştırma makaleleri için etik onay alınması, kaynakların doğru yazımı, dil bilgisi kurallarına uyulması vb.) yazara(lara) aittir.

2. Tüm katılımcılar sözlü ve/veya poster bildirilerini sunmak zorundadır. Sunumu yapılmayan bildiriler “Bildiri Kitabı”nda yer almayacaktır.