GEÇİCİ GÖREVLENDİRMELER HAKKINDA

Sahada çalışan meslektaşlarımızdan aldığımız geri bildirimlerle, hastanelerde yapılan geçici görevlendirmelerden kiminin usulsüz, kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olmadan yapıldığı bilgisine ulaştık. Meslektaşlarımızdan aldığımız geri dönüşler doğrultusunda Hukuk Büromuzla görüşerek geçici görevlendirmelerin hukuki sürecini sizlerle paylaşıyoruz.

Geçici görevlendirmeler, Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 11. maddesiyle düzenlenmiştir. Maddede, Bakanlığın önceden duyurmak suretiyle talepte bulunan personeli geçici olarak görevlendirebileceği gibi ihtiyaç hâlinde re’sen (kendi halinde) de görevlendirebileceği, re’sen yapılan geçici görevlendirme süresinin bir mali yılda iki ayı geçemeyeceği düzenlenmiştir. Devamında kimi özel hallerde yapılacak geçici görevlendirmenin usul ve esasları belirlenmiştir.

Görüldüğü üzere esas kural ihtiyacın önceden duyurulması, istekliler arasından görevlendirme yapılmasıdır. Acil çıkan bir ihtiyaç halinde ise idare personelin talebini aramaksızın kendiliğinden görevlendirme yapabilecektir. Ancak idarenin buradaki takdir yetkisi sınırsız olmayıp kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olarak kullanılmalıdır. Bu durum Danıştay 2. Dairesi’nin 2018/1923 E. ve 2020/3228 K. Sayılı kararında ifade edilerek yargı denetimine tabi bulunduğu tartışmasız denilmiştir.

İlgili kanunlar doğrultusunda; geçici görevlendirmeler kamu yararı ve hizmet gereklerine göre yapılmalıdır. Dolayısıyla geçici görevlendirme için düşünülen personellerin görevler için uygun yetenek ve donanıma sahip olup olmadığı gözetilerek görev için en uygun istihdam sağlanmalıdır.

Açıklanan uygunsuz geçici görevlendirmelere itiraz için işlemin geri alınması istemiyle Başhekimliğe başvurulabilir. İlgili dilekçenin örneğine internet sitemizden (www.thder.org.tr) ulaşabilirsiniz. Başvurunun reddi halinde 60 günlük dava açma süresinden geriye kalan sürede dava açılabilir.

Meslektaşlarımıza duyurulur.