Örnek Dilekçe I Ek Ödemelere İlişkin CİMER Başvurusu

26 Ağustos, 2022

Değerli meslektaşlarımız,

Beyaz Reform olarak adlandırılan değişikliklere ilişkin eylem planımızı sizlerle daha önce paylaşmıştık. Bu kapsamda derneğimiz tarafından ek ödemelerdeki katsayıların gözden geçirilmesi ve tek kalemde ödeme taleplerinin yer aldığı örnek CİMER başvuru dilekçesi oluşturulmuş olup aşağıda sunulmaktadır. Dileyen meslektaşlarımız ilgili dokümandaki yerleri doldurarak CİMER'e başvuruda bulunabilirler.

 

TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ TARAFINDAN HAZIRLANAN ÖRNEK CİMER DİLEKÇESİ

Sağlık Bakanlığı’na bağlı …. Hastanesi’nde … biriminde … süredir hemşire olarak çalışmaktayım. Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği, kamuoyuna beyaz reform olarak duyurulmuş, sağlık çalışanlarının özlük haklarında iyileştirmeler sağlandığı belirtilmiştir. 

Yönetmelik değişikliği ile kısmi iyileştirmeler olsa da bizlerin gereksinimlerini ne yazık ki karşılanmamıştır. Yönetmelikteki ek ödeme, temel ek ödeme ve teşvik ek ödemesi şeklinde ikiye ayrılmış, temel ek ödeme sabit ödeme ve taban ek ödeme toplamından oluşmuştur. Sabit ödeme 209 sayılı Yasa 5. Madde uyarınca yapılmakta olup, bizim için belirlenen tavan oran yüzde 225’tir. Yani alınabilecek sabit ödeme tutarı çok düşüktür. Yeni Yönetmelikte taban ek ödeme hesabında kullanılan katsayı, bizler için 0,32 olarak belirlenmiştir. Yapılan vergi kesintileri ile temmuz ayı için almış olduğum taban ek ödeme ……..TL’dir. Ülkede yaşanan ekonomik kriz dikkate alındığında bu tutar da oldukça düşüktür. 

Yönetmelikte, Hemşirelerin ek ödemelerinde dikkate alınan HAKUK katsayısında bir iyileştirme yapılmamıştır. Bu katsayının arttırılması ile ek ödemelerimizde kısmi de olsa artış sağlanacaktır.  12 günü aşan yıllık izin, 7 günü aşan hastalık izini çalışılmış gün olarak değerlendirilmemiştir. Bu durum  Anayasa’nın 50. maddesindeki dinlenme hakkımın ihlaline neden olmaktadır. 

Lisansüstü eğitim alarak uzmanlaşmamıza, uzmanlığımızın Bakanlık tarafından tescil edilmesine rağmen, hekim ve dişhekimlerinde olduğu gibi uzman hemşireler yönünden farklı katsayılar uygulanmamıştır. Çalışanlar arasındaki ayrımcılık devam ettirilmiş, eğitimimizin karşılığı olan farklı katsayı düzenlemesi yapılmamıştır. 

Sonuç olarak;
Yönetmelikte kısmi iyileştirmeler olsa da bizler yönünden anlamlı bir düzelme yoktur. Hemşirelerin sağlık ekibinin bir parçası olduğu yine dikkate alınmamış, ek ödemenin hesaplanmasında kullanılan katsayılarda kayda değer bir artış öngörülmemiş, ücretlerimizde,  emeğimizden bağımsız ölçütler kullanılmıştır. Hemşireler, teşvik puanına tabi çok sayıda tıbbi işlemi bağımsız olarak gerçekleştirmekle ya da işlemlerin uygulanmasında yer almakta, ancak hemşirenin emeği ek ödemenin hesabında dikkate alınmamaktadır. Ödemeler, Bakanlık tarafından sonradan ilan edilecek ve ölçütlere, genelde maliyet, hasta memnuniyeti gibi sağlık hizmetinin niteliği ile bağdaşmayan kriterler üzerinden hesaplanacak katsayılara bağlı kılınmakta, belirsizlik sürdürülmekte ve idareye geniş takdir yetkisi tanınmaktadır. 

Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği’nin yukarıda aktardığım hususlar yönünden gözden geçirilmesini, hemşire ücretlerinin iyileştirilebilmesi için gerekli değişikliklerin yapılmasını, en temelde de hem ailem hem de kendim için insanca yaşamama imkân sağlayacak düzeyde artış yapılıp, ücretimi emekliliğime de yansıyacak tek kalemde maaş şekilde alabileceğim bir düzenlemeye gidilmesini  talep ediyorum.

 
Ad Soyad
İletişim Bilgileri