Türk Hemşireler Derneği'nin 2015-2018 Faaliyetleri

01 Ocak, 2019

THD, hemşirelik mesleğinin toplum yararına üst düzeyde nitelikli ve güvenilir hizmet verecek özerk bir sağlık mesleği olması için çalışmalarını sürdürmekte olan bir sivil toplum kuruluşudur. Bu amaç doğrultusunda, aşağıdaki alanlarda yaşanan sorunlarla mücadele etmektedir.

  • Hemşirelik eğitimi
  • Mesleğin icrası
  • Hemşirelik hizmetlerinin yönetimi
  • Özlük hakları
  • Diğer faaliyetler

Hemşirelik Eğitimi

1. Altyapısı hemşire olmayan sağlık çalışanlarının uzaktan lisans tamamlama eğitimiyle hemşirelikte lisans tamamlaması, hemşirelik bölümlerine alan dışı öğretim elemanı istihdamı, hemşirelik alanlarına yönelik usulsüz olarak yürütülen sertifika programları ve hemşirelikte lisans ve lisansüstü eğitimde yaşanan sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yürütülmüştür.

2. YÖK hemşirelik komisyonunun kurulmasında aktif olarak rol alan derneğimiz, bu komisyonda yer almış, çalışmalara katılmıştır. Ancak hemşirelikte lisans tamamlama uygulamasında yasa ve yönetmeliklerin göz ardı edilip, bu uygulamanın devam etmesi nedeni ile komisyondan istifa edilmiş ve hukuki süreç başlatılmıştır. Bu süreçte Hemşirelikte lisans tamamlama eğitiminin usul ve esaslarının kanuna uygun düzenlenmediği gerekçesi ile hemşirelik alanında lisans tamamlama eğitiminin iptaline karar verilmiştir.

3. Hemşirelik bölümlerine alan dışı öğretim üyesi atamasına yönelik duyarlı bir meslektaşımız tarafından başlatılan hukuki süreçte THD de yer almış ve bu haklı mücadeleyi gündeme taşımıştır.

4. Hemşire olmayan kişilerce düzenlenen ve yürütülen hemşirelikte eğitim ve sertifika programlarını incelemiş ve programlara yönelik bir rapor oluşturmuştur. Gerekli girişimlerin başlatılması için ilgili kuruma rapor sunulmuş olup, takip süreci başlamıştır. Ayrıca bu konuda meslektaşlarımızın bilinçlenmesi için çalışma yürütmüştür.

5. Öğrenci hemşirelere usulsüz olarak zorunlu nöbet tutturulması konusu incelenmiş ve programlara yönelik bir rapor oluşturmuştur. İlgili kurumlarla uygulamanın sonlandırılmasını talep eden yazı gönderilmiştir. Bu alandaki çalışmalar devam etmektedir.

6. Hemşirelik eğitiminin niteliğini geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen toplantılara katılım sağlanmıştır. Mesleğin niteliğini geliştirmenin önünde engel olduğuna inandığımız sorun alanlarını ayrıntılı şekilde ele alan bir klasör oluşturulmuş, bu belge alandaki meslektaşlarımızla paylaşılmıştır.

Mesleğin İcrası

Halk sağlığı hemşireliğinin ortadan kaldırılması, iş sağlığı hemşireliğinin ortadan kaldırılması, yasada halen hemşirelik mesleğini diğer sağlık çalışanlarının icrasına açan maddelerin bulunuyor olması, hemşirelik mesleğinin icrasında başka meslekler, hemşire yardımcılarının hemşire olma talebi ve uzman hemşirelerin istihdam sorununa yönelik olarak çalışmalar yürütülmüştür.

Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi

Hemşirelik yasasında yer alıyor olmasına rağmen “başhemşirelik” uygulamasının ortadan kaldırılması ve hemşirelik hizmetlerinin “bakım hizmetleri müdürlüğü” modeli ile yönetilmesi sorununa yönelik olarak çalışma yürütülmüştür. 2016 yılı hemşirelik haftasının gündemini “hemşirelik hizmetlerinin yönetimi” oluşturulmuş, THD tarafından yürütülen araştırma sonuçları meslektaşlarımızla paylaşılmış ve konu bütün yönleri ile tartışılmıştır.

Özlük Hakları

Bu alan sendikaların çalışma konusu olmasına rağmen, THD sağlık meslek örgütleri ile ortak çalışmalar yürütmüş, ilki 2015, ikincisi 2018 yılında olmak üzere iki kez yasa teklifi hazırlayarak bu teklifleri Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere, TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerin başkan vekilleri ile milletvekillerine göndermiştir. Hazırlanan yasa teklifleri, hemşireler için ek göstergeler, özel hizmet tazminatı, sağlık hizmetleri tazminatı, nöbet ücretleri, sağlık personeli mahrumiyet yeri ikramiyesi, yıllık izin, mesleki gelişim izni, güvenli ve sağlıklı koşullarda çalışma hakkı ve sendikal haklar konularını kapsamaktadır.

Diğer Faaliyetler

1. Hemşirelik mesleğinin temel sorun alanları dışında, T.C. Sağlık Bakanlığı ile iş birliği yapılması (görüşme, çalıştay, proje vb); sağlık meslek örgütleri ve sağlık çalışanlarının sağlığı çalışma grubu ile çalışmalar yürütülmesi; hemşirelikte klinik araştırmalarda yaşanan sorunlara yönelik girişimde bulunulması; güncel gelişmeler sonucunda ortaya çıkan, toplum sağlığı ve hemşirelik mesleğine yönelik konularda çalışmalar yapılması; şubelere, üyelik komisyonuna ve meslektaşlarımızla buluşmaya yönelik faaliyetlerde bulunulması (12 Mayıs etkinliği, şubeler toplantıları, kongre düzenleme kurullarında yer alma ve katılım sağlanması, konferans verme vb) ve öğrenci komisyonu etkinliklerine rehberlik edilmesi vb. faaliyetler yürütülmüştür.

2. Saygın bir referans kurum haline gelen derneğimiz, alanda yaşanan sorunlara yönelik olarak da gerek meslektaşlarımıza, gerek halka, gerekse diğer kurum temsilcilerine danışmanlık hizmeti sunmuştur. Derneğimize ulaşan meslektaşlarımıza, yaşamış oldukları sorunlara yönelik bilgi, belge ve gerekli durumlarda hukuksal destek sağlanmıştır.

3. Ayrıca Uluslararası Hemşirelik Birliği’ne (ICN) üye olan derneğimiz, işbirliğini devam ettirmekte olup, derneğimize üye olan meslektaşlarımız ICN’nin doğal üyesidir.

Dernek faaliyetlerimiz konusunda daha ayrıntılı bilgi almak için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz.