Uzman Hemşirelik Hakkında

Değerli meslektaşımız,

Uzman hemşirelik, 2007 Hemşirelik Kanunu’nda tanımlanarak ortaya çıkmış ancak maalesef 2007’den yana sahada karşılığının verilmediği bir konudur. THD’nin yıllardır süren çabaları sonucunda daha sık gündeme gelen uzman hemşirelik, artık sahadan meslektaşlarımızın bizlere ulaşarak danıştığı bir konu haline gelmiştir. Bu talebi karşılamak ve daha çok meslektaşımızın uzmanlığını Sağlık Bakanlığı tarafından tescil ettirerek Hemşirelik Yönetmeliği’nde yer alan yetkilerini ve Toplu İş Sözleşmesinden doğan mali haklarını kullanmasını sağlamak amacıyla bir yol haritası oluşturduk. Diploma tescili için gerekli adımları izleyerek bu süreci tamamlayabilirsiniz. Böylece sahadaki nitelik olduğu kadar nicelik bakımından ne kadar güçlü bir meslek olduğumuzu göstererek “Biz buradayız!” diyebilmenin bir yolu da olacağını unutmayınız.

 

Uzman Hemşire Nasıl Olunur?

 • Uzman hemşirelik 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu’nun 8.maddesi ile düzenlenmiş olup kanunda, meslekleriyle ilgili yüksek lisans eğitimi alan hemşirelerin uzman hemşire olarak çalışacağı hükme bağlanmıştır.

Uzman Hemşire olarak Haklarım ve Sorumluluklarım Nelerdir?

 • Maaş düzenlemesi ve mali haklar
 • Uzmanlığı olan alanda çalışma hakkı ve sorumluluğu
 • Sorumlu hemşire olma hakkı
 • Uzman hemşirelik kadrolarının oluşturulması talebi sorumluluğu
 • Süpervizor olma hakkı

Uzman Hemşire Kadrosu Var Mı?

 • Hemşirelik Yönetmeliğinin 7. maddesinde de “...lisansüstü eğitim programlarından mezun olan ve diplomaları Bakanlıkça tescil edilen hemşireler ile yurtdışında bu programlardan mezun olup, diplomalarının denklikleri onaylanan ve diplomaları Bakanlıkça tescil edilen hemşireler alanlarında uzman hemşire olarak çalışırlar.
 • Uzman hemşireler, temel hemşirelik rollerinin yanı sıra uzmanlığını yaptığı alana yönelik klinik bilgi, beceri, sağlık araştırmaları, danışmanlık hizmetleri, sağlık eğitim hizmetlerinin programlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinde sorumluluk alır, uygular ve değerlendirir.
 • 20 Nisan 2004 tarih ve 25439 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Biyotıp Sözleşmesinin 2. maddesine göre devlete, insanların menfaatleri ve refahını üstün tutma görevi verilmiş, 4. maddesine göre sağlık alanında her müdahalenin, ilgili meslekî yükümlülükler ve standartlara uygun olarak yapılması gerektiği hükme bağlanmıştır. Bu halde, bir kimseye ilgili alanda hiçbir uzmanlık eğitimi bulunmayan hemşirenin müdahale etmesindense, uzmanlık eğitimi bulunan hemşirenin müdahale etmesinin bireyin menfaatine olduğu açıktır.
 • Mevzuat hükümleri ile uzman hemşirelerin uzman oldukları alanda uygulamada bulunabilmesinin önü açılmışken idarenin Kanunu ve Yönetmeliği uygulamayarak kamu yararına aykırı davranması hukuka uyarlık taşımaktadır. Diğer yandan, Hemşirelik Kanunu ve Yönetmeliğinin uzman hemşirelerin uzman oldukları alanda çalışması gerektiğini hükme bağlaması, hemşirelik mesleğinin standartlarını çizmeye yöneliktir.
 • İdarenin bu standartlara aykırı şekilde uzman hemşireleri uzmanlık alanları dışında görevlendirmesi Biyotıp Sözleşmesine göre sağlık alanında her türlü müdahalenin mesleki yükümlülükler ve standartlara uygun olarak yapılması gerekliliğine aykırıdır.
 • Sağlık Bakanlığı’nın uzman hemşire kadrosunun bulunmaması, aynı hastanede uzmanlı alana yönelik ünite/kliniğinde vb. görevlendirme yapmaya engel teşkil etmemektedir.
 • Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız.

Uzman Hemşirenin Sorumlu Hemşirelik Ruchan Hakkı

 • Mevzuat incelendiğinde; 6283 sayılı Hemşirelik Kanununda sayılan hizmetlerde çalışma alanlarına, pozisyonlarına ve eğitim durumlarına göre hemşirelerin görev, yetki ve sorumluluklarının Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenleneceği, lisans mezunu hemşirelerin meslekleriyle ilgili lisansüstü eğitim alarak uzmanlaştıktan ve diplomaları Sağlık Bakanlığınca tescil edildikten sonra uzman hemşire olarak çalışacakları, hemşirelikle ilgili yönetim görevlerinde lisans ve lisansüstü eğitime sahip hemşirelerin rüçhan hakları bulunduğu, ilgili Yönetmelikte ise sorumlu hemşirenin öncelikle ilgili alanda uzman hemşireler, yoksa üç yıl deneyimli ve hemşirelikte lisans mezunları arasından başhemşire tarafından görevlendirileceği düzenlenmiştir.
 • Detaylı bilgi için tıklayınız.

Uzman Hemşirelerin Nöbet Ücretleri Düzenlenmesi ile İlgili Hukuki Değerlendirme

Uzman Hemşire Olduktan Sonra Nasıl Bir Yol İzlemeliyim?