UZMAN HEMŞİRENİN SORUMLU HEMŞİRELİK RUCHAN HAKKI

Pdf formatında indirmek için tıklayın.


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK)

SAYI                         :

BAŞVURU NO        :

KARAR TARİHİ    : 29/04/2022

 

 

TAVSİYE KARARI

 

BAŞVURAN                                 :

 

 

 

BAŞVURUYA KONU İDARE : … İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

BAŞVURUNUN KONUSU        :  Sorumlu   hemşire   kadrosuna   görevlendirme                                                      yapılması     talebine ilişkindir.

BAŞVURU TARİHİ                    : 02/12/2021

 

 

 1. BAŞVURANIN İDDİA VE TALEPLERİ
 1. Kurumumuza yapılan başvuruda başvuran; 6283 sayılı Kanun’un 8 inci maddesi gereği psikiyatri hemşireliğinden yüksek lisansını tamamladığını, uzmanlık diplomasının Sağlık Bakanlığı’nca tescil edilmesi suretiyle uzman hemşire unvanını taşıdığını; ancak unvanına ve yönetmeliğin rüçhan hakkına uygun olarak kendi uzmanlık alanında sorumlu hemşire olarak görevlendirilmediğini, yazılı olarak talebini idareye aktardığı halde olumsuz yanıt aldığını, sorumlu hemşirelikte alanında uzman hemşirenin rüçhan hakkı olduğu ve hastanede psikiyatri hemşireliğinden yüksek lisansını tamamlamış tek hemşire olduğu halde sorumlu hemşire olarak lisans mezunlarının tercih edildiğini belirterek psikiyatri kliniği sorumlu hemşireliği için sorumlu hemşirelik görevlendirilmesinin yapılmasını talep etmektedir.
 1. İDARENİN BAŞVURUYA İLİŞKİN AÇIKLAMALARI
 1. Kurumumuzun 11/01/2022 tarihli bilgi belge isteme yazısına istinaden … Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi … Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 15/02/2022 tarihli ve

………………. sayılı cevabi yazı ve eklerinde özetle;

  1. Şikâyetin idarece değerlendirilerek şikâyetçinin dilekçesinde belirttiği psikiyatri servisinin hâlihazırda 18 yılı aşkındır psikiyatri servis sorumluluğunu yapan lisans mezunu bir hemşirenin bulunduğu, liyakat babında bir servise yıllarca hizmet vermiş, psikiyatri hastalıkları hakkında tecrübe kazanmış bir hemşirenin alınıp yerine alanda tecrübe kazanmamış sadece yüksek lisans yapıp, uzman hemşire statüsü kazanmış personeli görevlendirmenin şu an için uygun görülmediği, ilerleyen dönemde şikâyetçinin dilekçesinin değerlendirileceği,
  2. Başvuranın talebinin adı geçen psikiyatri kliniğinde sorumlu ihtiyacı belirdiğinde tekrardan değerlendirileceği,

 

 

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: ffec-43c2-de73                                Belge Doğrulama Adresi: https://sikayet.ombudsman.gov.tr/sorgula/

 

  1. Başvurana ait güncel hizmet belgesinin ve kadro durumu ve mezuniyet durumuna ilişkin bilgilerin yazı ekinde sunulduğu,
  2. 08/03/2010 tarihli ve 25715 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hemşirelik Yönetmeliğinin “Uzman hemşire” başlıklı 7 nci maddesinde yer alan “Lisans mezunu hemşirelerden; yurtiçinde hemşirelik anabilim dallarında ve bunların altında açılan lisansüstü eğitim programlarından mezun olan ve diplomaları Bakanlıkça tescil edilen hemşireler ile yurtdışında bu programlardan mezun olup, diplomalarının denklikleri onaylanan ve diplomaları Bakanlıkça tescil edilen hemşireler alanlarında uzman hemşire olarak çalışırlar. Uzman hemşireler, temel hemşirelik rollerinin yanı sıra uzmanlığını yaptığı alana yönelik klinik bilgi, beceri, sağlık araştırmaları, danışmanlık hizmetleri, sağlık eğitim hizmetlerinin programlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinde sorumluluk alır, uygular ve değerlendirir.” hükmüne istinaden Hemşire ………….’in hastanenin Amatem servisinde temel hemşirelik rolünü ve mesleki klinik bilgi, beceri, sağlık araştırmaları, danışmanlık hizmetlerini, sağlık eğitim hizmetlerinin programlanmasını, uygulanmasını ve değerlendirilmesinde sorumluluk aldığı, uyguladığı ve değerlendirdiği, mezkûr Yönetmeliğin “Sorumlu hemşire” başlıklı 10 uncu maddesinde yer alan “Sorumlu hemşire yatan hasta üniteleri/klinikleri, yoğun bakım üniteleri, ayaktan tanı ve tedavi birimleri, acil, evde bakım gibi alanlarda hemşirelik hizmetlerinin yerine getirilmesinde başhemşireye karşı sorumlu olup, öncelikle ilgili alanda uzman hemşireler, yoksa üç yıl deneyimli ve hemşirelikte lisans mezunları arasından başhemşire tarafından görevlendirilir. Ancak, kurum/kuruluşta, hemşirelikte lisans eğitimine sahip hemşire bulunmaması halinde diğer hemşirelerden de görevlendirme yapılabilir. Sorumlu hemşire görevlendirildiği alanda öncelikle gündüz mesai saatlerinde görev yapar.” hükmüne istinaden sorumlu hemşirenin Başhemşire tarafından görevlendirileceği, bu görevlendirme yapılırken yıl tecrübesine, deneyimlerine, etkili iletişim becerisine ve çalışanlar arasındaki uyum gibi kriterlerin göz önünde bulundurulduğu,
  3. Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönergenin “Sağlık bakım hizmetleri müdürü” başlıklı 15 inci maddesinde yer alan “Sağlık bakım hizmetleri müdürü, başhekime karşı sorumlu olup görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
 1. Sağlık bakım hizmetlerinin planlanması, etkin ve verimli hizmet sunulması, kendisine bağlı birimler ve ilgili diğer birimler ile işbirliği ve uyum içerisinde hizmetlerin yürütülmesi, denetlenmesi ve değerlendirilmesini sağlamak.
 2. Hasta bakım hizmetlerinde çalışan personelin görev yerlerini başhekimin onayını alarak planlamak.
 3. Sağlık bakım hizmetlerinin aksamadan sürdürülebilmesi için her türlü ilaç, tıbbi sarf, malzeme ve cihazların yeterli miktarda ve ihtiyaç duyulduğunda kullanıma hazır olarak bulundurulmasını sağlamak. İlaç ve malzemelerin güvenli şekilde kullanımını, takibini, saklanmasını, korunmasını ve kayıtlarının düzenli bir şekilde tutulmasını sağlamak.

ç) Tıbbi işlemler ve bakım hizmetlerinde kullanılan araç, gereçlerin, kullanım öncesi ve sonrası sterilizasyon ve dezenfeksiyonu işlemlerinin yapılmasını ve denetlenmesini yapmak.

 1. Bakanlık politikaları doğrultusunda hasta bakım hizmetlerinde çalışan personelin performans ve verimliliğini değerlendirerek, verimliliği artırmaya yönelik tedbirleri almak…” hükmüne istinaden hastanelerde sağlık bakım hizmetlerinin etkin ve işbirliği içinde yürütülmesini sağlamak adına sağlık bakım hizmetleri müdürünün Sağlık Bakanlığınca görevlendirildiği, personelin ve sorumlu hemşirelerin görevlerini belirlemek ve bunu yaparken de hizmetin düzenli ve etkin bir şekilde devamını sağlamakla sorumlu olduğu, ayrıca personelin performans ve verimliliğini değerlendirerek verimliliği arttırmaya yönelik tedbirleri almakla yükümlü olduğu, bu maddeler gereğince sorumlu hemşire planlaması ve atamasının başhekim ve başhemşire tarafından yapıldığı,

 

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: ffec-43c2-de73                                Belge Doğrulama Adresi: https://sikayet.ombudsman.gov.tr/sorgula/

 

  1. Başvuru sahibi ve Bakanlık arasında şikâyet konusuna ilişkin “yargı organlarında görülmekte olan ve/veya yargı organlarınca karara bağlanmış uyuşmazlık” olmadığı,

Hususları bildirilmiştir.

 1. İLGİLİ MEVZUAT
 1. 18/10/1982 tarihli ve 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının “Dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkı” başlıklı 74 üncü maddesi;

“Vatandaşlar ve karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla Türkiye’de ikamet eden yabancılar kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisine yazı ile başvurma hakkına sahiptir… Herkes, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkına sahiptir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı olarak kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu idarenin işleyişiyle ilgili şikâyetleri inceler.

 1. 14/06/2012 tarihli ve 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun “Kurumun görevi” başlıklı 5 inci maddesi;

“Kurum, idarenin işleyişi ile ilgili şikâyet üzerine, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmakla görevlidir.”

 1. 25/02/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanununun;
  1. 4 üncü maddesi;

“Hemşireler; tabip tarafından acil haller dışında yazılı olarak verilen tedavileri uygulamak, her ortamda bireyin, ailenin ve toplumun hemşirelik girişimleri ile karşılanabilecek sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını belirlemek ve hemşirelik tanılama süreci kapsamında belirlenen ihtiyaçlar çerçevesinde hemşirelik bakımını planlamak, uygulamak, denetlemek ve değerlendirmekle görevli ve yetkili sağlık personelidir. Ayrıca aile hekimliği uygulamasına ilişkin kanun hükümleri ile bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan mevzuattaki görevleri de yaparlar.

Hemşirelerin birinci fıkrada sayılan hizmetlerde çalışma alanlarına, pozisyonlarına ve eğitim durumlarına göre görev, yetki ve sorumlulukları Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.”

  1. 8 inci maddesinin birinci fıkrası;

Lisans mezunu hemşireler meslekleriyle ilgili lisansüstü eğitim alarak uzmanlaştıktan ve diplomaları Sağlık Bakanlığınca tescil edildikten sonra uzman hemşire olarak çalışırlar.”

  1. 9 uncu maddesi;

Hemşirelikle ilgili yönetim görevlerinde lisans ve lisansüstü eğitime sahip hemşirelerin rüçhan hakları vardır.

 1. 08/03/2010 tarihli ve 25715 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hemşirelik Yönetmeliğinin;
  1. “Uzman hemşire” başlıklı 7 nci maddesi;

“Lisans mezunu hemşirelerden; yurtiçinde hemşirelik anabilim dallarında ve bunların altında açılan lisansüstü eğitim programlarından mezun olan ve diplomaları Bakanlıkça tescil edilen hemşireler ile yurtdışında bu programlardan mezun olup, diplomalarının denklikleri onaylanan ve diplomaları Bakanlıkça tescil edilen hemşireler alanlarında uzman hemşire olarak çalışırlar.

 

 

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: ffec-43c2-de73                                Belge Doğrulama Adresi: https://sikayet.ombudsman.gov.tr/sorgula/

 

  1. “Sorumlu hemşire” başlıklı 10 uncu maddesinin birinci fıkrası;

“Sorumlu hemşire yatan hasta üniteleri/klinikleri, yoğun bakım üniteleri, ayaktan tanı ve tedavi birimleri, acil, evde bakım gibi alanlarda hemşirelik hizmetlerinin yerine getirilmesinde başhemşireye karşı sorumlu olup, öncelikle ilgili alanda uzman hemşireler, yoksa üç yıl deneyimli ve hemşirelikte lisans mezunları arasından başhemşire tarafından görevlendirilir. Ancak, kurum/kuruluşta, hemşirelikte lisans eğitimine sahip hemşire bulunmaması halinde diğer hemşirelerden de görevlendirme yapılabilir. Sorumlu hemşire görevlendirildiği alanda öncelikle gündüz mesai saatlerinde görev yapar.”

 1. Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönergenin “Sağlık bakım hizmetleri müdürü” başlıklı ikinci fıkrası;

“Sağlık bakım hizmetleri müdürü, başhekime karşı sorumlu olup görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

 1. Sağlık bakım hizmetlerinin planlanması, etkin ve verimli hizmet sunulması, kendisine bağlı birimler ve ilgili diğer birimler ile işbirliği ve uyum içerisinde hizmetlerin yürütülmesi, denetlenmesi ve değerlendirilmesini sağlamak.
 2. Hasta bakım hizmetlerinde çalışan personelin görev yerlerini başhekimin onayını alarak planlamak.
 3. Sağlık bakım hizmetlerinin aksamadan sürdürülebilmesi için her türlü ilaç, tıbbi sarf, malzeme ve cihazların yeterli miktarda ve ihtiyaç duyulduğunda kullanıma hazır olarak bulundurulmasını sağlamak. İlaç ve malzemelerin güvenli şekilde kullanımını, takibini, saklanmasını, korunmasını ve kayıtlarının düzenli bir şekilde tutulmasını sağlamak.

ç) Tıbbi işlemler ve bakım hizmetlerinde kullanılan araç, gereçlerin, kullanım öncesi ve sonrası sterilizasyon ve dezenfeksiyonu işlemlerinin yapılmasını ve denetlenmesini yapmak.

 1. Bakanlık politikaları doğrultusunda hasta bakım hizmetlerinde çalışan personelin performans ve verimliliğini değerlendirerek, verimliliği artırmaya yönelik tedbirleri almak…”

Hükmünü amirdir.

 1. KAMU DENETÇİSİ SADETTİN KALKAN’IN KAMU BAŞDENETÇİSİ'NE ÖNERİSİ
 1. Kamu Denetçisi tarafından yapılan inceleme ve araştırma neticesinde; başvuranın talebine ilişkin tavsiye karar önerisi, Kamu Başdenetçisi’ne sunulmuştur.
 1. DEĞERLENDİRME VE GEREKÇE

 

 1. Hukuka ve Hakkaniyete Uygunluk Yönünden Değerlendirme

 

 1. Kurumumuza yapılan başvuruda başvuran özetle; mevzuat psikiyatri hemşireliğinden yüksek lisansını tamamladığını ve uzman hemşire unvanını taşıdığını; sorumlu hemşirelikte alanında uzman hemşirenin rüçhan hakkı olduğu ve hastanede psikiyatri hemşireliğinden yüksek lisansını tamamlamış tek hemşire olduğu halde sorumlu hemşire olarak lisans mezunlarının tercih edildiğini belirterek psikiyatri kliniği sorumlu hemşireliği için sorumlu hemşirelik görevlendirilmesinin yapılmasını talep etmektedir.

 

 1. … İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Kurumumuza gönderilen cevabi yazıda ise özetle; başvuranın belirttiği psikiyatri servisinin hâlihazırda 18 yılı aşkındır psikiyatri servis sorumluluğunu yapan lisans mezunu bir hemşirenin bulunduğu, liyakat babında bir servise yıllarca hizmet vermiş, psikiyatri hastalıkları hakkında tecrübe kazanmış bir hemşirenin alınıp yerine alanda tecrübe kazanmamış sadece yüksek lisans yapıp, uzman hemşire statüsü kazanmış personeli görevlendirmenin şu an için uygun görülmediği, ilgili

 

 

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: ffec-43c2-de73                                Belge Doğrulama Adresi: https://sikayet.ombudsman.gov.tr/sorgula/

 

serviste sorumlu hemşire ihtiyacı belirdiğinde başvuranın tekrardan değerlendirileceği hususları belirtilmiştir.

 

 1. Bu noktada uyuşmazlığın; lisansüstü eğitimini tamamlayarak uzman hemşire unvanını kazanan başvuranın, mevzuatta sorumlu hemşire görevlendirilmesinde uzman hemşirelerin rüçhan hakkı olduğu belirtilmesine rağmen sorumlu hemşire kadrosuna atamasının yapılmaması noktasında düğümlendiği görülmektedir.

 

 1. Başvuranın hizmet belgesi incelendiğinde; hemşire unvanında kamu görevini sürdürdüğü, 30/12/2020 tarihinde … Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Psikiyatri Hemşireliği programında lisansüstü eğitimini tamamladığı bilgisi edinilmiştir.

 

 1. Hemşirelik eğitiminin lisans düzeyinde olması gerektiği gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde kabul gördüğü ve bu kabulün yasa ya da yasa niteliğindeki direktiflerde hükme bağlandığı, bu konuda Dünya Sağlık Örgütü Genel Kurul tavsiye kararları ve Münih Deklarasyonu “2000” gibi önemli deklarasyonlar bulunduğu görülmektedir. Ülkemizde hemşirelik mesleğinin meslek lisesi düzeyinde eğitimle kazanılacak bir unvan olduğunu ifade eden 1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanununda 2007 tarihinde yapılan değişikliklerle hemşirelik mesleğinin lisans düzeyinde eğitimle kazanılan bir meslek olması amacı güdülmüştür.

 

 1. 6283 sayılı Kanunda 2007 yılında yapılan değişiklik ile ilgili kanun teklifi gerekçeleri incelendiğinde; hemşirelik alanında yaşanan en ciddi sorunlardan birisi olarak lisans diplomasına sahip olup meslekte yüksek lisans ya da doktora çalışması yaparak uzmanlaşan hemşirelerin diplomalarının hizmet verdikleri alanlarda hizmet verecekleri pozisyonlar yönünden değerlendirilmemesi, akademik çalışmalarının sadece özlük haklarına yansıması olarak gösterilmiştir.

 

 1. Hemşirelik hizmetlerinde etkinliğin sağlanması için en önemli şart, hangi hizmet pozisyonunun hangi nitelikte insan gücü gerektirdiğini açıkça belirlemektir. Somut olayda ve idarenin cevabi yazısında da belirtildiği üzere; sorumlu hemşirelik gibi mevcut pozisyonlara görevlendirmelerin, meslekte geçen çalışma süresi ve kabiliyet gibi müphem nitelikler öne sürülerek yapıldığı görülmektedir. Oysa her pozisyonun adı ve hizmetin hangi nitelikte insan kaynağı gücü tarafından yerine getirilebileceğinin açıklığa kavuşturulması toplam kalite yönetiminin en önde gelen koşullarındandır.

 

 1. 6283 sayılı Hemşirelik Kanununun 9 uncu maddesinde "Hemşirelikle ilgili yönetim görevlerinde lisans ve lisansüstü eğitime sahip hemşirelerin rüçhan hakları vardır." hükmü yer almaktadır. 08/03/2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Hemşirelik Yönetmeliğinde bu hükme paralel düzenlemeler yapılmıştır. Yönetmelikte bunun yanı sıra, hemşirelerin görev, yetki ve sorumlulukları ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Hemşirelik Yönetmeliğinin “Sorumlu hemşire” başlıklı 10 uncu maddesinde sorumlu hemşirelik için

 yapılan görevlendirmelerin öncelikle ilgili alanda uzman hemşireler arasından yapılacağı uzman

 hemşire  bulunmaması   halinde  üç  yıl   deneyimli   ve  hemşirelikte  lisans  mezunları                                                                                                                        arasından

 görevlendirme yapılacağı hususu açıkça düzenlenmiştir.

 

 1. Tıp alanında uzmanlık alanlarının belirlenmesinin ve uzmanlık gerektiren tıbbi işlemlerin, uzman olmayan hekimler tarafından uygulanamayacağına ilişkin düzenlemelerin, kişilerin mesleki standartlara uygun sağlık hizmeti alma hakkının korunması amacına hizmet ettiği kuşkusuzdur. Bu noktada, hemşirelik mesleğinin de sağlık hizmeti sunumunda önemli rol oynadığı, yüksek lisans eğitimi alarak uzman hemşire unvanı kazanan hemşirelerin bu unvana uygun ihdas edilen kadroda çalışması ile bireylerin nitelikli sağlık hizmeti alma hakkı da korunmuş olacaktır

 

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: ffec-43c2-de73                                Belge Doğrulama Adresi: https://sikayet.ombudsman.gov.tr/sorgula/

 

 1. Nitekim Anayasa Mahkemesinin E:2007/78, K:2010/120 sayılı kararında “Kişinin yaşama hakkı, maddi ve manevi varlığını koruma hakkı, birbirleriyle sıkı bağlantıları olan, devredilmez ve vazgeçilmez haklarındandır. Yaşama ve vücut bütünlüğü üzerindeki temel hak devletlere pozitif ve negatif yükümlülük yükleyen haklardandır. Öte yandan sağlıklı yaşama hakkına ilişkin Anayasa’nın 56. maddesi, herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğunu belirtir. Devlet herkesin hayatını, bedenve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak için sağlık kuruluşlarını planlayıp verimli şekilde hizmet vermelerini düzenler. Hemşirelik mesleğine ilişkin düzenlemeler de bu kapsamdadır. Hemşirelik; hastaları izlemek, tanı koymak ve tedavi süreçlerini yönlendirmek için gerekli olan ileri soyut düşünme yeteneği ve bilgi, belirli düzeyde beceri, psikolojik ve sosyolojik olguları kavrayacak kadar kültürel donanım, ağır tempoyu üstlenebilecek bir fiziksel dayanıklılık ve temel insanlık değerleri gerektiren bir meslektir. Bu açıdan toplum sağlığının korunmasında önemli işlevleri bulunan hemşirelik eğitiminde uluslararası standartlarda lisans eğitiminin önemi açıktır.” tespitlerine yer verilmiştir. Ülkemizin taraf olduğu İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesinin 4 üncü maddesinde ise araştırma dâhil, sağlık alanında her müdahalenin, ilgili meslekî yükümlülükler ve standartlara uygun olarak yapılması gerektiği belirtilmiştir.

 

 1. Danıştay 5. Dairesinin sorumlu hemşire görevlendirmesi konusu ile ilgili verdiği E:2014/5535, K:2015/9038 sayılı kararında “..davacı tarafından ......... hemşirelikten alınarak kendisinin sorumlu hemşire olarak görevlendirilmesi istemiyle yaptığı başvurusunun reddi üzerine de bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Yukarıda anılan mevzuat hükümleri uyarınca; bir hemşirenin sorumlu hemşire olarak görevlendirilebilmesi için, öncelikle görevlendirilecek alanda uzman hemşire olunması bir başka deyişle mesleği ile ilgili lisansüstü eğitim alarak uzmanlaşan ve diploması Bakanlıkça tescil edilen hemşire olması gerekmektedir. Ancak, çalışmak istenilen alanda uzman hemşire bulunmaması halinde, üç yıl deneyimli ve hemşirelikte lisans mezunları arasından, kurum veya kuruluşta hemşirelikte lisans eğitimine sahip hemşire bulunmaması halinde ise, diğer hemşirelerden de sorumlu hemşire olarak görevlendirme yapılabileceği açıktır. Buna göre, İdare Mahkemesince, davacının uzman hemşire olmadığı da göz önüne alındığında, davalı İdarede görev yapan, ilgili alanda uzman hemşire bulunup bulunmadığının araştırılması, uzman hemşire bulunmaması halinde ise davacı dışında üç yıl deneyimi bulunan ve lisans mezunu olan hemşirelerin bulunup bulunmadığının incelenmesi suretiyle, davacının sorumlu hemşire olarak görevlendirilip görevlendirilemeyeceği hususu ile ilgili bir karar verilmesi gerekirken, H.T. adlı hemşirenin 2 yıllık fakülte, davacının ise 4 yıllık fakülte mezunu olduğundan bahisle, öncelikle davacının sorumlu hemşire olarak atanması gerektiği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali yolunda verilen karardahukuki isabet bulunmamaktadır.” açıklamalarına yer verilmiştir.

 

 1. Yukarıda anlatılan hususlar, başvuranın iddiaları, idarenin konu ile ilgili açıklamaları, mevzuat, yargı kararları ve tüm dosya kapsamı birlikte göz önünde bulundurularak Kurumumuzca yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde; başvuranın lisansüstü eğitimini tamamlayarak uzman hemşire unvanına haiz olduğu, Hemşirelik Kanunu ve bu Kanuna bağlı çıkarılan Hemşirelik Yönetmeliğinde hemşirelik ile ilgili yönetim görevlerinde uzman hemşirelerin ve lisansüstü eğitimini tamamlayan hemşirelerin rüçhan hakkı olduğunun açıkça belirtildiği, bu kapsamda başvuranın sorumlu hemşirelik kadrosunda görevlendirme talebinin idarece reddedilmesi işleminin hukuka ve hakkaniyete uygun olmadığı sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır.
 1. İyi Yönetim İlkeleri Yönünden Değerlendirme
 1. İyi yönetim ilkelerine 28/03/2013 tarihli ve 28601 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin "İyi yönetim ilkeleri" başlıklı 6 ncı maddesinde yer verilmiş olup; Kurumumuzun bilgi ve belge talebine süresi içinde cevap verildiği, idarenin başvuranla ilgili işlemlerinde ‘kanunlara uygunluk’, ‘makul sürede karar

 

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: ffec-43c2-de73                                Belge Doğrulama Adresi: https://sikayet.ombudsman.gov.tr/sorgula/

 

verme’, ‘hesap verilebilirlik’, ‘şeffaflık’, ‘kararın geciktirilmeksizin bildirilmesi’ ilkelerine uygun davrandığı; ancak idarelerin, şikâyetçiye verdiği cevapta hangi sürede hangi mercilere başvurabileceğini göstermediği bu nedenle ‘karara karşı başvuru yollarının gösterilmesi’ ilkesine uymadığı tespit edildiğinden, idarenin bahse konu ilkeye de uygun davranması önerilmektedir.

 

 1. HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

 

 1. 6328 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, bu Tavsiye Kararının idareye tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde idare tarafından herhangi bir eylem ya da işlem tesis edilmezse (varsa) dava açma süresinden kalan süre işlemeye devam edecek olup … İdare Mahkemelerinde yargı yolu açıktır.

 

 1. KARAR

 

Açıklanan gerekçelerle BAŞVURUNUN KABULÜNE;

Başvuranın uzman hemşire unvanına ve mevzuatın rüçhan hakkına uygun olarak sorumlu hemşire kadrosuna görevlendirmesinin yapılması hususunda … İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE TAVSİYEDE BULUNULMASINA

6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, … İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ tarafından bu karar üzerine tesis edilecek işlemin otuz gün içinde Kurumumuza bildirilmesinin zorunlu olduğuna,

Kararın başvurana ve gereği için … İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE tebliğine, Türkiye Cumhuriyeti Kamu Başdenetçisince karar verildi.

 

 

 

Şeref MALKOÇ Kamu Başdenetçisi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: ffec-43c2-de73                                Belge Doğrulama Adresi: https://sikayet.ombudsman.gov.tr/sorgula/

 


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK)

 

SAYI                         :

BAŞVURU NO        :

KARAR TARİHİ    : 29/04/2022