THD

TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ 2021-2024 Stratejik Planı


Amaç 1: Hemşirelik mesleğini geliştirmek
Stratejik Hedefler
1.1. Hemşirelikte güç oluşturmak için ulusal hemşirelik okulları, hemşirelik hizmetleri yöneticileri ile iş birliği (çalıştay gibi toplantıların ve ortak basın açıklamalarının yapılması vb.) yapılacak ve sürdürülecektir.
1.2. Hemşirelikte güç oluşturmak için özel dal derneklerinin en az %50’sinin THD’ye üye olması sağlanacaktır.
1.3. Hemşirelik mesleğinin gelişimine katkıda bulunmak için ulusal ve uluslararası (DSÖ, ICN, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK, Uluslararası Hemşirelik Dernekleri vb.) kurum ve kuruluşlar ile işbirliği artırılacaktır.
1.4. Mesleki/toplumsal gereksinimler ve öncelikler dikkate alınarak 2024 yılına kadar en az üç ulusal ya da uluslararası düzeyde bilimsel toplantı (kongre, eğitim, çalıştay vb.) düzenlenecektir.
1.5. Her yıl diğer kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen en az 20 bilimsel toplantıya ve/veya projeye destek verilecektir.
1.6. Mesleki/toplumsal gereksinimler ve öncelikler dikkate alınarak 2024 yılına kadar en az bir ulusal ya da uluslararası düzeyde proje geliştirilecek ve yürütülecektir.
1.7. 2024 yılına kadar THD Dergisinin, TR dizinde yer alması sağlanacaktır.
1.8. THD komisyonları, üç yılda bir güncelliklerini koruma ve işlevsellikleri açısından gözden geçirilecek ve gerekli olduğunda düzenlenecektir.
1.9. Türk hemşireler derneğinin mali süreçlerinin devamlılığı için tanıtım, üyelik ve bağış faaliyetlerine ağırlık verilecektir.
1.10. Hemşirelerin farklı rollerinin de toplum tarafından fark edilmesine yönelik en az iki toplumsal faaliyet gerçekleştirilecektir.
1.11. Hemşirelik hizmetlerinin hemşire yöneticiler tarafından yönetilmesine yönelik girişimler yürütülecektir.
1.12. Uzman hemşirelik ile ilgili yasal mevzuatın çıkması için ilgili taraflarla görüşmeler ve çalışmalar yürütülecektir.
1.13. Yeni nesil teknolojileri de kapsayan sağlık uygulamalarında hemşirelerin görev tanımlarının net olmadığı alanları belirleyerek tanımlanmasına yönelik girişimlerde bulunulacaktır.
1.14. Derneğin web sayfasında yer alan “Sık Sorulan Sorular” bölümünde hukuki sorunların cevaplarını içeren alt bölümün kullanılmasını yaygınlaştırmak için tanıtımı sağlanacaktır.
1.15. Sahada hemşirelik mesleğinin icrasına yönelik mevzuatın uygulanmasını sağlamak için hukuksal ve eylemsel mücadele yürütülecektir.
1.16. Hemşire emeğinin ve itibarının korunmasını sağlamak için hukuksal ve eylemsel mücadele yürütülecektir.
1.17. Sertifikasyon programların etkin yürütülmesine sağlamak için mevzuat değişimi de dahil olmak üzere mücadele yürütülecektir.
1.18. Hemşirelik eğitiminde alan dışı yönetici ve öğretim elemanı sorunlarına yönelik girişimde bulunulacaktır.
1.19. Hemşirelik Ulusal Çekirdek Programı’na mesleki örgütlenmenin ders ve eğitimler içerisine eklenmesine yönelik YÖK ile ve ilgili dekanlar konseyleri ile görüşülerek girişimlerde bulunulacaktır.
1.20. Tüm yataklı kliniklere özgü hemşire başına düşen hasta sayısı standardizasyonunun sağlanması için girişimlerde bulunulacaktır .

 

Amaç 2: Ulusal ve uluslararası düzeyde hemşireliği temsil etmek
Stratejik Hedefler
2.1. Derneğin tanıtımı için 2024 yılına kadar sosyal medya platformlarında mavi tik gibi profesyonel hesap onaylamaları gerçekleştirilecektir.
2.2. Her yıl en az bir kez şubeler toplantısı yapılacaktır.
2.3. 2024 yılına kadar derneğin merkez ve şube illerinde en az beş kurum ile dernek tanıtımı ve faaliyetleri için toplantı gerçekleştirilecektir.
2.4. Her yıl derneğin öğrenci komisyonu tarafından en az bir tanıtım toplantısı ve en az bir bilimsel ve/veya sosyal faaliyet gerçekleştirilecektir.
2.5. 2024 yılına kadar Derneğin İngilizce web sayfası yapılandırılacaktır.
2.6. Her yıl diğer sağlık meslek örgütleri ile toplum sağlığını, sağlık mesleklerini vb. ilgilendiren konularda iş birliği yapılacak ve bu iş birliğini sürdürülecektir.
2.7. 2024 yılına kadar derneğin her ilde en az bir şubesi veya temsilcisi bulunması sağlanacaktır.
2.8. 12 Mayıs Hemşirelik Haftası etkinliği, THD Genel Merkez tarafından yerel ve ulusal kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde gerçekleştirilecektir. Talep eden şube, temsilcilik, kurum ve kuruluşlara THD Genel Merkez düzeyinde katılım ve/veya konuşmacı desteği sağlanacaktır.
2.9. Her yılın sonunda dernek faaliyetleri raporu, derneğin web sayfasından ve sosyal medya adresinden yayınlanacaktır.

 

Amaç 3: Politikaların oluşturulmasında söz sahibi olmak ve politikaları izlemek
Stratejik Hedefler
3.1. Hemşirelik mesleğinin gelişimine ve sorunlarının çözümüne yönelik politika yapıcılar ve karar vericiler ile iş birliği kurulacak ve sürdürülecektir.
3.2. Hemşirelik mesleğine, toplum sağlığını geliştirmeye ve sürdürmeye yönelik politikaların (sağlık, eğitim, sosyal ve ekonomik) geliştirilmesinde aktif rol alınacaktır. Karar vericilere ve politika geliştiricilere yılda 2 kez THD görüşlerini içeren yazılı rapor iletilecektir.
3.3. Toplum sağlığı ve hemşirelik mesleği ile ilişkili mevzuat yakından takip edilecek, güncel mevzuata yönelik görüş bildirecek, gerekli durumlarda hukuksal mücadele yoluna gidilecektir.
3.4. Hemşirelik ve ilgili mevzuatın işler olmayan bölümlerine yönelik güncellenme yapılması için çalışmalar yürütülecektir.
3.5. Hemşireler çalışma ortamlarının ve şartlarının iyileştirilmesi, güvenli iş ortamlarının sağlanması (özlük hakları, şiddet vb.) için girişimlerde bulunacaktır. Yılda iki kez (ihtiyaç halinde daha fazla) mevcut sorunlara yönelik gündem oluşturma amaçlı girişimler, toplantı ve basın açıklamaları yapılacaktır
3.6. 2024 yılına kadar hemşireliğin hasta güvenliğine olan katkısı ile ilgili kanıtların uygulamaya aktarılmasına yönelik (rehberlerin, kanıtta dayalı uygulamaların derneğin web sayfasında yayınlanması vb.) girişimlerde bulunacaktır.
3.7. Üst düzey bürokrasi ve mecliste hemşire yönetici ve vekil gerekliliğine yönelik kamuoyu çalışmaları yapılacaktır.
3.8. Ulusal ve yerel düzeyde basın ve medya bağlantılarının kurulması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecektir.