THD Tüzük

PDF Formatında İndir

DERNEĞİN ADI

Madde 1.

Türk Hemşireler Derneği

 

DERNEĞİN MERKEZİ

Madde 2.

Derneğin Genel Merkezi Ankara’dadır. Derneğin Genel Merkez Adresi: Yüksel Caddesi, Huzur Apartmanı, No: 35/6  Yenişehir/ANKARA

 

DERNEĞİN AMACI

Madde 3.

Yaşamın temel amacının üretmek olduğu ve bu nedenle üretmeye el verecek optimal düzeyde bir fiziksel, ruhsal, ve sosyal alt yapının gerekli olduğu temel ilkesini benimseyen ve bu ilkeden hareketle sağlığın korunması ve geliştirilmesi ve hastalanan bireyin sağlığına kavuşturulması için hizmet verilen tüm ortamlarda hemşirelik bakımı verilmesini sağlayan bir meslek grubunun kamu yararına bir kuruluşu olan Türk Hemşireler Derneği’nin amacı; Hemşirelik mesleğinin toplum yararına üst düzeyde nitelikli ve güvenilir hizmet verecek özerk bir sağlık mesleği olması için çalışmaktır.

 

DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ İLE FAALİYET ALANLARI

Madde 4.

 1. Birey, aile, gruplar ve toplumun hakkaniyet ilkeleri doğrultusunda, ihtiyacı olduğu zamanda ihtiyacı olduğu kadar nitelikli hemşirelik hizmeti almasını sağlamaya yönelik çalışmalarda bulunmak, yapılan çalışmalara katılmak.
 2. Hemşirelik hizmetlerinin öncelikli olarak sağlığın geliştirilmesi ve hastalıkların önlenmesine yönelik bir sistem içerisinde yürütülmesi için çalışmak.
 3. Hemşirelik hizmetlerinin hemşireler arasında ortak bir dil ile yürütülen, görünür, dolayısı ile ölçülebilir ve değerlendirilebilir bir hizmet olduğunu ortaya koymaya yönelik çalışmalarda bulunmak ve çalışma sonuçlarını sürekli izleyerek geliştirmek.
 4. Hemşirelerin hem bir birey hem de bir meslek mensubu olarak içinde yer aldığı sağlık sistemini yönlendiren politikaları izlemek, gerektiğinde ilgili karar mekanizmalarında politika oluşturulmasına ve belirlenen politikanın izlenmesine katkı vermek ve yine gerektiği zaman ve yerde görüşlerini açıklamak.
 5. Bir sektör olarak farklı mesleklerden oluşan sağlık alanında hemşirelikle ilgili diğer dernekler, sivil toplum kuruluşları, sendika veya vakıflarla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere oluşturulan platformlarda yer almak, ortak bildirilere katılmak.
 6. Hemşirelik bakımının verildiği her ortamda bakımın, ortamın özelliklerinden kaynaklanan bir özle verilecek şekilde yönetilmesi için çalışmak. Bu bağlamda, mevzuat değişikliği gerekiyorsa buna yönelik çalışmalar yapmak ve yapılan çalışmalara katılmak.
 7. Eleştirel düşünce ve araştırmalar yoluyla temel hemşirelik eğitimi ile uygulamalarının geliştirilmesi ve meslektaşlarının mesleki kariyerlerinde ilerlemeleri için çalışmak, bu doğrultuda yapılan çalışmaları desteklemek, gerektiğinde katılmak.
 8. Hemşirelikle ilgi çalışmalar yapan uluslararası kuruluşlarla iş birliğini geliştirmek.

ı.    Üyeleriyle düşünce ve eylem birliği içinde olmanın koşullarını sağlamak.

 1. Mesleğin onurunu korumak.
 2. Mesleki uygulamayı yönlendirecek meslek ahlakı kurallarını evrensel ahlak değerlerini de dikkate alarak oluşturmak ve sürekli geliştirmek.
 3. Kişi ya da kuruluşlar tarafından mesleği değer kaybına uğratabilecek sözlü ya da yazılı beyanlar karşısında girişimde bulunmak.
 4. Üyeleri için kredilendirilmiş sertifika programlarını ilgili kuruluşlarla iş birliği içinde düzenlemek.
 5. Hemşirelik mesleğinin toplum sağlığına getireceği katkıları toplumla iş birliği içerisinde tartışmak.
 6. Derneğin amaçları ile bağlantılı, kongre, konferans, seminer, sempozyum gibi toplantılar düzenlemek.
 7. İstenen görevleri tüzüğüne aykırı olmadıkça yerine getirmek. Derneğin amacı ve çalışma konuları ile ilgili gerektiğinde her türlü hukuksal girişimde bulunmak.

 

ÜYELİK

Madde 5.

Dernek asıl üyeliği için aşağıdaki şartlar aranır:

 

 1. A)   Genel Şartlar

Fiil ehliyetine sahip bulunan her gerçek ve tüzel kişi derneğe üye olabilir. Yabancıların üyeliğe kabul edilebilmeleri için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olmaları gerekir.

 

 1. B) Özel Şartlar

B1). Gerçek Kişiler Yönünden Aranan Özel Şartlar

 • Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik ve hemşireliğe eş değer Sağlık Memurluğu Programı mezunu olmak,
 • Sağlık Meslek Lisesi “Ebelik-Hemşirelik” karma programı mezunu olmak,
 • Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Hemşirelik programı mezunu olmak,
 • Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik ve hemşireliğe eş değer Sağlık Memurluğu Programı mezunu olmak,
 • Hemşirelik Yüksekokulu mezunu olmak,
 • Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Programı mezunu olmak.
 • Hemşirelik Fakültesi Mezunu Olmak

B2). Tüzel Kişiler Yönünden Aranan Özel Şartlar

 • Tüzel kişilerin derneğe üye olarak kabul edilebilmesi için hemşirelik alanında faaliyet göstermeleri gerekir.

 

DERNEĞİN ÜYELERİ

Madde 6.

 

Derneğin 2 ayrı üyesi vardır:

 1. A) Asıl Üye: Dernek tüzüğünün ilgili hükümleri uyarınca Genel Merkez Yönetim Kurulu’nca üyeliğe kabul edilen gerçek ve tüzel kişilerdir.

 

 1. B) Onursal Üye: Derneğe olağanüstü para, mal, emek veren veya düşünce ve çalışmaları ile büyük yararlar sağlayanlardan Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilen gerçek kişilerdir. Onursal üyeler isterlerse aidat verebilirler, Genel Kurula katılabilirler, ancak oy kullanamaz ve kurullara seçilemezler.

 

 

ÜYELERİN HAK VE ÖDEVLERİ

Madde 7.

 

 1. A) Eşitlik İlkesi: Dernek üyeleri eşit haklara sahiptirler. Dernek üyeleri arasında, dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile zümre ve sınıf farkı gözetmeksizin; eşitliği bozan veya bazı üyelere bu sebeplerle ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapamaz. Her üyenin derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır. Dernekten çıkan ve çıkarılan üye dernek mal varlığında hak iddia edemez.

 

 1. B) Üyelerin Yükümlülükleri: Her üye; dernek düzenine uymak, derneğe sadakat göstermek, dernek amaçlarına uygun davranmak, derneğin yükselmesi için çalışmak, dernek amaçlarının gerçekleşmesini güçleştirici ve engelleyici davranışlardan kaçınmak, Genel Kurul toplantılarına katılmak, Yönetim Kurulu Kararı ile kendisine verilen ve kanunlara aykırı olmayan görevleri yapmak ve derneğin aleyhinde çalışmamakla yükümlüdürler. Dernekten çıkan veya çıkarılan her üye üyelikte bulunduğu sürenin aidat ödentisini vermekle ve kendine dernek yönetimince verilen üyelik kartını en fazla 30 gün içinde dernek yönetimine iade etmekle yükümlüdür. Onursal üyeler aidat ödentisi vermekle yükümlü değildir.

 

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

Madde 8.

 1. Şube üyesi olan bir üye istifasını üyesi olduğu şubenin Yönetim Kurulu’na, Genel Merkez’e üye olan ise Genel Merkez Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirmek kaydı ile üyelikten ayrılabilir.
 2. Üst üste iki yıla ait taahhüt ettiği aidatlarını ödemeyen üyelerin üyelikleri şube üyeleri yönünden Şube Yönetim Kurulunca, Merkez üyelikleri yönünden ise Merkez Yönetim Kurulunca düşürülebilir.
 3. Dernekler kanununa, derneğin tüzük ve amaçlarına; üyelerin yükümlülükleri maddesine aykırı tutum ve davranışlarda bulunanlardan Genel Merkez Üyesi olanlar Genel Merkez Yönetim Kurulunun, şubeye üye olanlar Şube Yönetim Kurulu’nun kararı ile üyelikten çıkarılırlar. Üyelikten çıkarma kararı üyeye yazılı olarak bildirilir. Çıkarılan üye kendisine bildirilen karar, karşı bildirim tarihinden başlamak üzere 15 gün içerisinde dernek yönetim kurulu aracılığı ile genel kurula itiraz edebilir. İtiraz, ilk genel kurul toplantısında görüşülür ve karara bağlanır. İtirazın karara bağlanmasına kadar üyenin hak ve yükümlülükleri devam eder. Üyenin süresinde itiraz etmemesi, ya da itirazın genel kurul tarafından red edilmesi durumunda dernek yönetim kurulu tarafından üyenin kaydı silinir. Çıkarılan üyenin bu karara karşı yargı yoluna başvurma hakkı saklıdır.
 4. Üyeler aidatlarının her yıl kesintisiz olarak ödemekle yükümlüdürler. Yıl atlayarak ödenen aidatlar bir yıl öncesine mahsup edilir.

 

 

AİDAT

Madde 9.

Her üye derneğe yıllık 100,00 TL aidat ödemekle yükümlüdür. Aidat miktarının tamamının ait olduğu yılın sonuna kadar ödenmesi zorunludur. Gerektiğinde Genel Kurul, yıllık aidatları arttırabilir ya da azaltabilir. Üyelerden giriş aidatı alınmaz

DERNEĞİN ORGANLARI

Madde 10.

 

 1. A) Genel Merkez Kuruluşu

 

 1. Genel Kurul
 2. Genel Merkez Yönetim Kurulu
 3. Genel Merkez Denetleme Kurulu

 

 1. B) Şube Kuruluşları

 

 1. Şube Genel Kurulu
 2. Şube Yönetim Kurulu
 3. Şube Denetleme Kurulu

 

Genel Merkez ve Şube Yönetim Kurulları sıralanan birimleri dışında başka organlarda kurabilir. Ancak bu organlara Genel Kurul ve Denetleme Kurulu’nun görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

 

GENEL KURUL

Madde 11.

Genel Kurul, Türk Hemşireler Derneği’nin en yetkili karar organıdır. Genel Kurul “olağan” ve “olağanüstü” şeklinde toplanır. Olağan Genel Kurul toplantılarının 3 yılda bir Aralık ayı içinde yapılması zorunludur. Olağan Genel kurul, üyelerin katılımı ile oluşur. Onursal üyeler oy kullanamazlar ve kongre çoğunluk sayısına dâhil edilemezler. Şubelere kayıtlı tüm üyeler merkez genel kuruluna katılabilir.

 

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

Madde 12.

Genel Kurul, yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

 

ÇAĞRI USULÜ

Madde 13.

Genel Kurul, toplantıya Yönetim Kurulu tarafından çağrılır. Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

 

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

 

 

TOPLANTI YERİ

Madde 14.

Genel Merkez Genel Kurul toplantıları, Dernek Merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz.

 

TOPLANTI YETER SAYISI

Madde 15.

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

 

TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ

Madde 16.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.

 

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

 

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

 

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

 

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 

OYLAMA

Madde 17.

Oylamalar, Genel Kurul aksine karar vermedikçe açık, ancak Yönetim ve Denetleme Kurulları seçimi gizli oyla yapılır. Kararlar, oylamaya katılanların yarısından bir fazlasının oyu ile alınır.

 

 

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

Madde 18.

Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

 

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 19.

Aşağıda yazılı olan konular Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır:

 

 1. Dernek organlarının seçimi,
 2. Dernek tüzüğünün kısmen ya da tamamen değiştirilmesi ve yıllık üye aidatının tespiti,
 3. Yönetim, Denetleme Kurulları Raporları ile Sayman Raporunun görüşülmesi, Yönetim Kurulunun ibrası,
 4. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 5. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması konularında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 6. Derneğin federasyonlara katılması veya bunlardan ayrılması
 7. Derneğin uluslararası faaliyetlerde bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya üyelikten ayrılması,
 8. Derneğin feshedilmesi,

ı.  Yönetim Kurulu tarafından verilen üyeliğe kabul veya üyelikten çıkarma hakkında yönetim kurulu kararına itiraz durumunda son kararın verilmesi,

 1. Lokal, misafirhane, yardımlaşma sandığı vb. açılması konularında karar verilmesi,
 2. Dernek şubelerinin açılmasına ve kapatılmasına karar vermek, şube bulunmayan illerde temsilcilik açılması konusunda Dernek Yönetim Kuruluna yetki vermek,
 3. İktisadi işletme açılması/tasfiye edilmesi konusunda Dernek Yönetim Kurulu’na yetki vermek ve Mevzuatta ve Dernek Tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

 

YÖNETİM KURULU VE GÖREVLERİ

Madde 20.

Merkez Yönetim Kurulu; Başkan, Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, sayman ve dört üye olmak üzere 9 asıl ve 9 yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üye çoğunluğu ile toplanır. Kararlar mevcudun çoğunluğu ile verilir. Mazeretsiz olarak arka arkaya üç toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu Üyesi istifa etmiş sayılır.

 

Yönetim Kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirir:

 1. Derneğin amaç ve çalışma konularının gerçekleşmesi yolunda her türlü önlemi almak,
 2. Derneği temsil etmek ya da bu konuda kendi üyelerinden bir ya da birkaçına yetki vermek,
 3. Genel Kurulca açılmasına karar verilen şubelerin açılmasına karar vermek, bu konuda şube açmak için başvuruda bulunan geçici kurucuları yetkili kılmak,
 4. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin incelemeleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,
 5. Derneğin kurul, komisyon, çalışma grupları ile gerekli görülen diğer çalışmaları için yönetmelik ve yönergeleri hazırlayarak uygulamaya koymak,
 6. Derneğin amacını yaymak ve yaptığı hizmetleri yurdun her köşesine ulaştırabilmek için, Dernek Şubelerinin sayısının çoğaltılmasına çalışmak ve şube açmak için başvuruda bulunan il ve ilçeleri Genel Kurula sunmak,
 7. Genel Kurulun karara bağladığı konuları yerine getirmek üzere gerekli komisyonları kurmak, çalışmalarını sağlamak,
 8. Bütün şubelerin ve bağlı kuruluşların çalışmalarını takip ve kontrol etmek, denetlemek ve gerektiğinde soruşturma açmak,

ı.  Yıllık çalışma ve hesap raporlarını, bütçe tasarısı ile tüzük değişiklik tekliflerini hazırlamak

      ve Genel Kurula sunmak,

 1. Genel Kurulu olağan ve gerektiğinde olağanüstü toplantıya çağırmak,
 2. Derneğin bütün personelini tayin etmek, özlük haklarını, ücretlerini, çalışma sürelerini tespit etmek,
 3. Şubelerin göndereceği hesap özetlerini, çalışma raporlarını, çalışma programlarını, bütçe tasarılarını inceleyerek onaylamak,
 4. Dernekle özel ve tüzel kişi arasında yapılacak sözleşmeleri düzenlemek ve uygulamak,
 5. Genel Merkez üyeliği için başvuranların taleplerini inceleyip karara bağlamak,
 6. Genel kurulun verdiği yetkiye dayanarak taşınmaz malları satmak veya satın almak,
 7. Şube genel kurullarına, alacağı yönetim kurulu kararı ile bir ya da birden fazla gözlemci gönderebilir. Gözlemci genel kurulun işleyişine dair gözlem raporunu merkez yönetim kuruluna sunar.
 8. Genel Kurulun verdiği yetkiye dayanarak temsilcilik açılmasına karar vermek ve bu konudaki iş ve işlemleri yürütmek.
 9. Dernek Tüzüğünün ve ilgili mevzuat hükümlerinin verdiği yetkileri kullanmak, işleri yapmak.
 10. Genel Kurulun verdiği yetkiye dayanarak iktisadi işletme açılmasına/tasfiye edilmesine karar vermek ve bu konudaki iş ve işlemleri yürütmek.

 

YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNİN BOŞALMASI

Madde 21.

Yönetim Kurulu asıl üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması durumunda yedek yönetim kurulu listesinde yer alan üyeleri sırasına göre asıl Yönetim Kurulu üyeliği görevine çağırır.

 

YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANMASI

Madde 22.

Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle üye tamsayısının yarısının altına düşerse; genel kurul, kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması durumunda üyelerin Sulh Hukuk Hakim’ine başvurma hakkı vardır.

 

 

 

DENETLEME KURULU

Madde 23.

Genel Kurul, üyeleri arasından üç yıllık süre için üç asıl, üç yedek olmak üzere, Genel Merkez Denetleme Kurulunu seçer. Asıl üyelikten boşalma halinde yedek üyeler aldıkları oy sayısına göre davet edilir.

 

 

 

DENETLEME KURULUNUN GÖREVLERİ

Madde 24.

Genel Merkez Denetleme Kurulu, Genel Merkez Yönetim Kurulu’ nu mali ve işleyiş yönünden denetler.  Denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Genel Merkez Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Genel Kurula sunar. Zorunluluk ve gerekli görüldüğünde olağanüstü genel kurulu toplanmasını bir yazı ile Genel Merkez Yönetim Kurulu’na bildirir. Genel Merkez Yönetim Kurulu, bu isteği en geç bir ay içinde yerine getirmek zorundadır.

 

Genel Merkez Denetleme Kurulu yılda en az bir kez toplanarak denetleme görevlerini yerine getirir. Genel Merkez Denetleme Kurulu, Genel Merkez Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü durumlarda, şubeleri mali ve işleyiş yönünden denetler.

 

SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

Madde 25.

Genel Kurul tarafından dernek organlarına seçilen asıl ve yedek üyeler Yönetim Kurulu başkanı veya Yönetim Kurulunca yetki verilen bir Yönetim Kurulu üyesi tarafından mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun olarak Mülki İdare Amirliği’ne bildirilir.

 

ŞUBE KURULUŞLARI: ŞUBE AÇILMASI

Madde 26.

Gerekli görülen yerlerde şube açılmasına genel kurul karar verir. Bu amaçla genel merkez yönetim kurulu tarafından, genel merkez üyesi olan en az üç kişiye yetki verilerek kurucular kurulu oluşturulur. Şube açılma kararı verildiği takdirde, genel kurulu takiben ilk 3 ay içerisinde açılır. Şube kuruluşuna ilişkin bildirim ve diğer işlemler, mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun olarak yerine getirilir.

 

ŞUBE GENEL KURULLARI

Madde 27.

Şube genel kurulları şubelerin en yüksek yetki organıdır. Şube genel kurulları, genel kurul toplantısına katılma hakkına sahip üyelerinden oluşur. Şube genel kurulu üyelerinin çoğunluğu ile ve genel merkezin tabi olduğu hükümlere göre toplanır. Şube genel kurulları  şubelerin en yüksek yetki organıdır. Şube genel kurulları, genel kurul toplantısına katılma hakkına sahip üyelerinden oluşur. Şube genel kurulu üyelerinin çoğunluğu ile ve genel merkezin tabi olduğu hükümlere göre toplanır. Şubeler, Genel Kurul tarihlerini on beş gün önceden Genel merkeze bildirmek ve olağan genel kurul toplantılarını genel merkez genel kurulundan 2 ay önce aynı yıl yapmak zorundadır.

 

ŞUBE GENEL KURULLARININ TOPLANTISI, ÇALIŞMASI, YÖNETİM VE SEÇİMİ

Madde 28.

Şube Genel Kurullarının toplanması, çalışmaları, yönetimi, seçimi ve diğer konular hakkında Genel Merkez Genel Kurulu usul ve hükümleri uygulanır.

 

ŞUBE GENEL KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 29.

 1. a) Şube Yönetim Kurulunun üç yıllık çalışma ve hesap raporunu incelemek,
  b) Yönetim Kurulunu ibra etmek,
  c) Tüzüğün 32. maddesinde belirtilen sayıda Şube Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyelerini seçmek
  d) Üç asıl ve üç yedek olmak üzere Denetleme Kurulu Üyelerini seçmek,

 

ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU

Madde 30.

Şube yönetim kurulları seçimden hemen sonra toplanarak bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter, bir sekreter yardımcısı, bir sayman seçer. Şube yönetim kurulu, yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun katılımı ile en az ayda bir kez toplanır, toplantı gündemi ve kararları kayıt altına alınır.

 

 

ŞUBENİN TEMSİLİ

Madde 31.

Şubeyi Yönetim Kurulu temsil eder. Gerektiğinde Şube Yönetim Kurulu, Üyelerinden bir ya da bir kaçına temsil yetkisi verir.

 

ŞUBE YÖNETİM KURULU’ NUN ÇALIŞMASI

Madde 32.

Üye sayısı 400'e kadar olan şubelerin yönetim kurulu 7 asıl + 7 yedek üyeden, üye sayısı 400 ve daha yukarı olan şubelerin yönetim kurulu ise 9 asıl+ 9 yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üye çoğunluğu ile toplanır. Kararlar mevcudun çoğunluğu ile verilir. Mazeretsiz olarak arka arkaya üç toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu Üyesi istifa etmiş sayılır. Şube yönetim kurulu çalışmalarını iş bu tüzükte yer alan amaç ve faaliyetlere, Dernek Genel Kurulu’nca alınan kararlara ve ilkelere göre yürütür. Şubeler üç yıllık sürede, her Ocak ayında, mesleki faaliyetlerini, örgütlenme ve bütçe yönetim planlarını içeren yıllık çalışma planlarını genel merkeze sunarlar.

 

ŞUBE KAPATMA VE ŞUBE YÖNETİM KURULLARININ FESHİ

Madde 33.

Şube Kurullarının tüzük hükümlerine aykırı davrandığı, Dernek amaçlarına uygun çalışmadığı, şubenin aylık giderlerini karşılayamadığı, katılımın veya üye sayısının yetersizliği nedeniyle yönetim kurulu toplantılarını veya genel kurulunu yapamadığı ya da herhangi bir nedenle işlevini yitirdiğinde şubenin kapatılması konusunda genel merkez yönetim kurulu Genel Kurula öneri sunabilir. Bu durumda Genel Merkez Genel Kurulu, Şubeyi kapatabileceği gibi, Şube Yönetim Kurullarının değiştirilmesine de karar verebilir.

 

Yönetiminin değiştirilmesine karar verilen şubeye, Genel Kurul toplantısı yapıncaya kadar geçici Yönetim Kurulu atanır. Şubenin tüm mal ve nakit varlığı bu kurula teslim edilir. Her hangi bir nedenle işlevini yitirmiş ve yönetiminin kapatılma talebinde bulunduğu şubelerin kapatılması konusunda merkez yönetim kurulu karar verebilir. Yönetim kurulu bu kararı ilk Genel Kurula sunar. Genel Kurul uygun bulmadığı takdirde bu kararı kaldırabilir.

 

 

 

ŞUBE DENETLEME KURULLARI

Madde 34.

Şube Denetleme Kurulu, Şube Genel kurulu tarafından seçildikten sonra en geç beş gün içinde toplanarak, aralarında bir Başkan ve bir raportör seçerler. Şube Denetleme Kurulu, Şube Yönetim Kurulu’nu Mali yönden denetler ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Şube Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Genel Kurula sunar. Raporun bir örneğini Genel Merkez Yönetim Kurulu’na gönderir. Şube Denetleme Kurulu, yılda en az bir kez toplanarak denetleme görevini yerine getirir. Zorunlu ve gerekli gördüğü durumlarda, Olağanüstü Şube Genel Kurulu’nun toplanmasını bir yazı ile Şube Yönetim Kurulu’na bildirir. Şube Yönetim Kurulu bu isteği en geç otuz gün içinde yerine getirmek zorundadır. Şube Denetleme Kurulu Üyeliği boşalırsa, alınan en çok oy sayısına göre yedek üyeler göreve çağrılır.

 

 

ŞUBELERLE İLGİLİ DİĞER HÜKÜMLER

Madde 35.

 1. Şubeler net gelirlerinin % 5’ini her yıl eylül ayının; ICN üye aidatını ICN’ in o yıl için İsviçre frangı cinsinden belirlediği, aktif üye başına düşen ödentiyi aralık ayının sonuna kadar genel merkeze göndermekle yükümlüdür.
 2. Genel Merkezin talebi üzerine şubeler üye kayıtlarına ilişkin bilgileri yazılı  olarak bildirmekle yükümlüdürler.

 

YASAK VEYA İZNE BAĞLI FAALİYETLER

Madde 36.

Dernek, amaçlarını gerçekleştirmek üzere, tüzükte belirtilen çalışma konuları ve biçimleri doğrultusunda faaliyette bulunur. Yasaklanan veya izne bağlı faaliyetlerle ilgili kamu hukuku nitelikli özel kanun hükümleri saklıdır.

 

Madde 37.

Bu tüzükte gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, Dernekler Kanunu’nun ilgili maddesinde sayılan tesislerin kurulması ve işletilmesi için ilgili merciden izin alınması zorunludur.

 

YABANCI DERNEK VE KURULUŞLARLA İLİŞKİ

Madde 38.

Dernek, Uluslararası Hemşireler Konseyi (International Council Of Nurses ICN)’ in asıl ve faal üyesidir. Dernek bu kuruluşla olan ilişkilerini ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen usul ve esaslara göre yürütür.

 

BİLDİRİ YAYINLANMASI

Madde 39.

Bildiri, beyanname ve benzeri yayınların, yayınlanıp dağıtılmasında ilgili mevzuat hükümlerine uyulması zorunludur.

 

MALİ HÜKÜMLER: GENEL MERKEZ GELİRLERİ

Madde 40.

 1. Üye aidatları,
 2. Dernekçe çıkarılan dergi ve diğer yayınlar ile reklam gelirleri, düzenlenen piyango, balo, gösteri, eğlence, konser, spor yarışması, konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
 3. Dernek mal varlığından elde edilen gelirler,
 4. Bağış ve yardımlar,
 5. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
 6. Şube paylarından oluşur.

 

Yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alınabilmesi için ilgili mevzuat kurallarında öngörülen şartların yerine getirilmesi zorunludur.

 

ŞUBELERİN GELİRLERİ

Madde 41.

 1. Üye aidatları,
 2. Hibe ve yardımlar,
 3. Balo, eğlence, piyango, konser, vb. gelirler,
 4. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan oluşur.

 

Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır.

 

GENEL MERKEZ GİDERLERİ

Madde 42.

Harcamalar Genel Kurul’ da kabul edilen bütçeye uygun olarak yapılır. Gerekli durumlarda Yönetim Kurulu, bütçesi dışında harcama yapabileceği gibi madde ve fasıllar arasında da aktarma yapabilir. Bu takdirde durum yıllık raporda belirtilir ve Genel Kurula sunulur.

 

ŞUBELERİN GİDERLERİ

Madde 43.

Şubeler Genel Kurullarında kabul edilen bütçeye göre harcama yaparlar. Maddeler içindeki fasıllar arasında aktarma yapmaya yetkilidirler. Ancak maddeler arasında aktarma yapabilmeleri Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun iznine bağlıdır. Şubelerin faaliyet ve harcamaları, Genel Merkez Yönetim Kurulunca takip ve murakabe edilir.

 

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

Madde 44.

Dernek, amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Genel Merkez Yönetim Kurulunun oybirliğiyle alacağı kararla borçlanabilir. Bu borçlanma, kredili mal ve hizmet alımı şeklinde olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek ölçüde borçlanma yapılamaz.

 

TAŞINMAZ MAL EDİNME VE SATMA

Madde 45.

Dernek edindiği taşınmazları mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun olarak Mülki İdare Amirliği’ne bildirir.

 

ŞUBELERİN SATIŞ YETKİSİ

Madde 46.

Şubeler edindikleri her türlü mal ve kıymetleri Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun yazılı izni olmadıkça satamazlar. Genel Merkez ve Şubelerde mevcut bütün taşınır ve taşınmaz mallar Türk Hemşireler Derneği tüzel kişiliğine aittir.

 

 

 

 

SENDİKALAR VE MESLEKİ KURULUŞLARLA KAMU TÜZEL KİŞİLİKLERİ İLE YARDIMLAŞMA

Madde 47.

Dernek amaçlarını geliştirmek üzere benzer amaçlı derneklerden, İşçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım alabilir ve adı geçen kuruluşlara maddi yardımda bulunabilir.

 

DEFTER VE KAYITLAR

Madde 48.

İlgili mevzuat kurallarında belirtilen defter ve kayıtlar usulüne uygun olarak tutulur. Dernek tarafından tutulması zorunlu defterler, notere veya ilgili dernekler birimine onaylatılır.

 

 

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

 

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

Madde 49.

Derneğin iç denetimi, denetim kurulları tarafından bu tüzükte belirlenen yöntem ve esaslara göre gerçekleştirilir.

 

ŞUBELERİN VE DERNEK ÜYELERİNİN YASAKLILIKLARI

Madde 50.

Şubeler ve Dernek Üyeleri, Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun onayı olmadan, Derneğin üyesi bulunduğu Ulusal ve Uluslararası veya aynı amaçla çalışan kuruluşlarla dahi doğrudan ilişki kuramayacakları gibi bunlardan bağış alamazlar ve bağışta bulunamazlar.

 

TÜZÜĞÜN DEĞİŞTİRİLMESİ

Madde 51.

Tüzükte değişiklik yapılması; Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun veya Genel Kurul Üyeleri’nin onda birinin imzalı önergesi üzerine, yapılacak Genel Kurul oylanmasında üyelerin üçte ikisinin oyu ile mümkündür. Bu değişiklik, Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu tarafından yetki verilen bir Yönetim Kurulu Üyesi tarafından mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun olarak Mülki idare Amirliği’ne bildirilir.

 

TASFİYE

Madde 52.

Dernek Genel Kurulu, her zaman Derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun, Derneğin feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan Dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde, üyeler ilgili maddeye göre ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıda katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından beş gün içerisinde, mahallin en büyük Mülki Amirliğine yazı ile bildirilir. Dernek feshi halinde mal varlığını aynı amaçla çalışan başka bir Derneğe veya Vakfa devreder.

 

 

 

 

DERNEKLER KANUNA ATIF

Madde 53.

Tüzükte açıklık bulunmayan hallerde Türk Medeni Kanunu, Dernekler Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 

KAMU YARARINA ÇALIŞMA NİTELİĞİ

Madde 54.

Türk Hemşireler Derneği; İçişleri Bakanlığı’nın 13.05.1966 gün 81103/251 sayılı yazısı ve Danıştay Genel Kurulunun 16.06.1966 tarih ve 1966/182-194 sayılı kararı üzerine Bakanlıklar Kurulunca 21.07.1966 tarihinde 6/6800 sayı ile Kamu Yararına çalışan derneklerden sayılmasına karar verilmiş olmakla Kamu Yararına Çalışan Bir Dernektir.

 

Madde 55.

Türk Hemşireler Derneği, 488 sayılı damga vergisi kanununun 2 sayılı tablonun v/17. Fıkrası gereğince damga vergisinden muaftır.