Mesai Saatlerinin Planlanan Dışında Değiştirilmesi Hakkında

Hemşirelerinin görev yaptığı sırada çeşitli gerekçelerle mesai saatlerini planlandan erken sonlandırılması meslektaşlarımızın baş hekimliklerine başvurarak konuyla ilgili iletebilecekleri matbu dilekçeye buradan ulaşabilirler.

WORD BELGESİ


Hastanemizin …….(görev yeriniz)……… hemşire olarak görev yapmaktayım. Serviste ben dahil ….(kişi sayısı)… hemşire olarak nöbet tutmaktayız. …(Yatak sayısı)… olan serviste hasta sayısının beşin altına düşmesi halinde hemşirelerden birini nöbeti yarıda bıraktırılarak eve gönderilmektedir. Bu uygulama ise yazılı herhangi bir belge olmaksızın tamamen sözlü olarak yapılmaktadır. Bu uygulamadan amacın ise haftalık çalışma saatlerinin aşılmasının önüne geçilerek hemşirelere ek ödeme yapılmak istenmemesi olduğu düşünülmektedir.

 

Ancak nöbet görevlendirmelerinin yarıda bıraktırılarak eve gönderilmemiz hukuka aykırı olup görevlendirmelerimizin hukuka ve sağlık biliminin gereklerine uygun olarak yapılması gerekmektedir.

 

Bilindiği üzere sağlık meslek mensuplarının tutacağa nöbetlere ilişkin düzenlemeler 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu başta olmak üzere Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği ve bağlı mevzuatta düzenlenmiştir.

 

657 sayılı Kanun’un 101. maddesinde günün 24 saatinde hizmet verilmesi gereken kamu kurumlarında çalışma saatlerinin kurumlarca düzenleneceği, ek 33. maddesinde yataklı tedavi kurumları, seyyar hastaneler, ağız ve diş sağlığı merkezleri vb. sağlık kuruluşlarında haftalık çalışma saatlerinin dışında nöbet tutulacağı, bu nöbetlerin karşılığında izin kullanmasına müsaade edilmeyen personele maddede gösterilen katsayılar uyarınca ödeme yapılacağı belirtilmiştir.

 

Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’nin 41. maddesinde ise yataklı tedavi kurumlarında nöbetin, normal çalışma saatleri dışında ve resmi tatil günlerinde dışarıdan gelecek hastalarla, kurum içindeki hastaların acil durumlarında tıbbi ve bununla ilgili idari ve teknik yardımları vaktinde sağlayabilmek, olması muhtemel idari ve teknik olay ve kasalara zamanında müdahale edebilmek amacını güttüğü düzenlenmiştir. Maddenin devam eden fıkralarında nöbetin saat 08.00’dan 08.00’a kadar devam ettiği, yani 24 saat olduğu ve nöbetçi personelin hiçbir surette kurumdan ayrılamayacağı, hemşirelerin nöbet listelerinin başhemşire tarafından aylık olarak hazırlanacağı ve başhekim tarafından onaylanacağı belirtilmiştir.

 

Yönetmeliğin 129. maddesinde de başhemşirelerin görevleri sayılmış, g bendinde hemşire ve kendisine bağlı diğer personele ilişkin nöbet ve izin listelerini düzenleyeceği ve başhekime onaylatacağı düzenlenmiştir.

 

Anılan mevzuat hükümleri uyarınca sağlık meslek mensuplarının nöbetleri 24 saat kesintisiz olarak tutulmak zorunda olup nöbetlerde acil haller dışında günübirlik değişiklikler yapmak hukuka aykırıdır. Ancak Başhekimliğiniz tarafından yürütülen uygulama ile nöbetlerin kesintisizliği ortadan kaldırılmakta, bu durum ise pek çok sakıncayı beraberinde getirmektedir.

 

Bilindiği üzere hemşireler, 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu uyarınca tabip tarafından acil haller dışında yazılı olarak verilen tedavileri uygulamak, her ortamda bireyin, ailenin ve toplumun hemşirelik girişimleri ile karşılanabilecek sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını belirlemek ve hemşirelik tanılama süreci kapsamında belirlenen ihtiyaçlar çerçevesinde hemşirelik bakımını planlamak, uygulamak, denetlemek ve değerlendirmekle görevli ve yetkili sağlık personelidir.

 

Hastalara sunulacak hemşirelik bakımının sürekli olarak ehil kişilerce sürdürülmesi gerekmektedir. Görev yaptığım yoğun bakım servisi ise olağan hemşirelik bakımlarını bilmenin yanında ayrıca bir eğitim almayı, hastaların yaşamsal fonksiyonlarının zayıflığı karşısında bu alanda bilgili ve sürekli olarak değişkenlik göstermeyen sağlık personeli ile sağlık durumlarının sürekli takip edilmesini gerektirmektedir. Aksi uygulamalar hastalar yönünden telafisi olanaksız zararlara neden olabilirken, hemşireler yönünden de Anayasa’nın 49. Maddesinde düzenlenen çalışma hakkının ihlali sonucunu doğuracaktır.

 

Bunun yanında acil haller dışında sağlık meslek mensupları tarafından uyulacak çalışma saatlerinin çalışanlar tarafından öngörülebilir olması gerekmektedir. Zira sağlık meslek mensupları da çalışma saatleri haricinde sosyal yaşamları olup tüm yaşamlarını mesleklerine uygun düzenlemeleri beklenemez.

 

Açıklanan tüm bu nedenler ve Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’nin 110/c maddesinde belirtilen başhekimin yürürlükteki mevzuat hükümlerine uyarak iş göreceğine dair hüküm karşısında;

  • Hasta sayısının azlığı nedeniyle nöbetimizin tamamlanmadan son verilmesi uygulamasından geri dönülmesini,

Başhekimliğiniz aksi kanaatte ise 657 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca son verme işleminin tarafımıza yazılı olarak bildirilmesini talep ederim.